پاندمی کووید۱۹ در پرتو حقوق همبستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

10.22034/lc.2021.131805

چکیده

زندگی بشر در طول تاریخ  دچار بحران های فراوانی شده که بسیاری از آن ها به دلیل اعمالی است که انسان در محیط زیست خود انجام می دهد و هر عملی دارای عکس العمل بوده و بازتاب این اعمال از سمت محیط نیز به بشر باز می گردد. وجود بیماری کووید۱۹ در سراسر جهان و وضعیت اضطراری توسط سازمان جهانی بهداشت؛ جهان را در یک بحران قرار داد و نشان دهنده آن است که فعالیت های بشر در محیط زیست می تواند نتایج بسیار خطرناکی از جمله از بین رفتن حق حیات بشر را دربرداشته باشد. حقوق همبستگی که از نسل سوم حقوق بشر نشات می گیرد نشان می دهد بعضی از حقوق را نباید به تنهایی در نظر گرفت بلکه به صورت جمعی باید به آن نگاه کرد. این پاندمی فرصتی را ایجاد کرده که ارتباط بین حقوق بشر و حقوق محیط زیست را مدنظر قرار دهیم و طبق بررسی های انجام شده ارتباط نزدیک و در گروی هم در هر دو حقوق مشاهده شده و نگاه همزمان به هر دو حقوق می تواند آثار توسعه پایدار را نیز تقویت کند و از یک همه گیری جلوگیری و در صورت اتفاق آن را بهتر کنترل نماید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Covid-19 Pandemic in the Light of Solidarity Rights

نویسنده [English]

  • Sayyed Behrad Mirfakhraei
PhD Candidate in Environmental Law, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Human life has experienced many crises throughout history, many of which are due to the actions that humans perform in their environment. Every action has a reaction. The reflection of these actions from the environment also goes back to human. Existence of Covid-19 disease worldwide and emergency by the World Health Organization; It put the world in a crisis and It shows that human activities in the environment can have very dangerous consequences, including the loss of the human life right. Solidarity rights, which derive from the third generation of human rights, show that some rights should not be looked at alone but collectively. This pandemic provides an opportunity to consider the relationship between human rights and environmental laws. According to studies, a close and dependent relationship has been observed in both rights and Looking at both rights at the same time can also reinforce the effects of sustainable development and prevent an epidemic and better control if it happens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid-19
  • Solidarity Law
  • International Environmental Law
  • Human Rights
  • Sustainable Development
منابع
فارسی
- پورهاشمی، سیدعباس و ارغند، بهاره، ۱۳۹۲، حقوق بین الملل محیط زیست، تهران، نشر دادگستر.
لاتین
- ADDINK, HENK, (2019), Good Governance Concept and Context, Oxford University Press, ISBN 978– 0–19–884115–9
- Alanagreh, Lo’ai, Alzoughool, Foad, Atoum, Manar, The Human Coronavirus Disease COVID-19: Its Origin, Characteristics, and Insights into Potential Drugs and Its Mechanisms, Pathogens, MDPI, (2020), doi: 10.3390/pathogens9050331
- Balkhair, Abdullah A., COVID-19 Pandemic: A New Chapter in the History of Infectious Diseases, Oman Medical Journal, Vol. 35, No. 2, 2020, DOI 10.5001/omj.2020.41
-Binda, Gilberto, Bellasi, Arianna, Spanu, Davide, Pozzi, Andrea, Cavallo, Domenico, Evaluating the Environmental Impacts of Personal Protective Equipment Use by the General Population during the COVID-19 Pandemic: A Case Study of Lombardy (Northern Italy)" Environments 2021, 8, 33." https://doi.org/10.3390/ environments8040033
- Boni MF, Lemey P, Jiang X, Lam T-YT, Perry BW, Castoe TA, Rambaut A, Robertson DL, Evolutionary origins of the SARS-CoV-2 sarbecovirus lineage responsible for the COVID-19 pandemic, Nat Microbiol,5(11):1408–1417,(2020),https://doi.org/10.1038/s41564-020-0771-4
- CESCR, The Right to the Highest Attainable Standard of Health, https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf
- Cheval,Sorin,Mihai,Cristian,Teodoro,Adamescu,Teodoro,Mathew,Georgiadis, Herrnegger, Adrian, Legates Piticar, David R, Observed and Potential Impacts of the COVID-19 Pandemic on the Environment, Int J Environ Res Public Healt.,17(11): 4140.,2021, doi: 10.3390/ijerph17114140
- Cianciardo, Juan, The Principle of Proportionality: The Challenges of Human Rights" 3 J. Civ. L. Stud.2010 Available at: https://digitalcommons.law.lsu.edu/jcls/vol3/iss1/11
- Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment, (1993), European Treaty Series- No. 150, Lugano, 21.VI.1993
- CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES), (2021), Intersessional decision-making of the Standing Committee, NOTIFICATION  TO  THE  PARTIES, No. 2021/009
- DARPÖ, Jan, (2021), A Study on Rights of Nature in the European Context" European Union, 2021 This document is available on the internet at: http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses
- Draft principles on the allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of hazardous activities,with commentaries,International Law Commission at its fifty-eighth session,appears in Yearbook of the International Law Commission,2006,vol. II,Part Two,(A/61/10)
- Earth Law Center, (2020), TOWARDS THE ADOPTION OF A RIGHTS-BASED APPROACH: Incorporating the Rights of Nature into the Post 2020 Global Biodiversity Framework of the CBD, information in http://www.earthlawcenter.org/earthlaweducation
- European Convention on Human Rights (ECHR), (1950),https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
-France's National Constituent Assembly,(1789), Declaration of the Rights of Man and of the Citizen
- Gorji, Shaghayegh, Gorji, Ali, COVID-19 pandemic: the possible influence of the long-term ignorance about climate change" Environmental Science and Pollution Research,28:15575–15579,2021,https://doi.org/10.1007/s11356-020-12167-z
- Helm, Dieter, The Environmental Impacts of the Coronavirus Dieter, Environmental and Resource Economics,76:21–38,2020,https://doi.org/10.1007/s10640-020-00426-z
- Horwitz, Abraham,(1966), MAN AND HIS ENVIRONMENT"PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION Pan American Sanitary Bureau, Regional Office of the WORLD HEALTH ORGANIZATION 525 Twenty-third Street, N.W. Washington, D.C. 2003
- Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al, Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan China, Lancet, Feb 15:395(10223):497–506,2020
- IMF, add refs https://blogs.imf.org/2020/04/06/an-early-view-of-the-economic-impact-of-the-pandemic-in-5-charts/ [The IMF will release its global economic outlook only on 14 April]
- Kienapple, Bronwyn, (2020), information in: https://venngage.com/blog/coronavirus-impact-on-environment-infographic/#3
- International Labour Organisation (ILO), (1989), Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169), General Conference of the International Labour Organisation at its seventy-sixth session
- KRISHNA SINGH,ABHAY,MAN- ENVIRONMENT RELATIONSHIP, UNIVERSITY DEPARTMENT OF GEOGRAPHY, DR. SHYMA PRASAD MUKHERJEE UNIVERSITY, RANCHI.
- Mensah, Justice, Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review, Cogent Social Sciences,5:1,1653531,2019,DOI: 10.1080/23311886.2019.1653531
- Morelli, John, Environmental Sustainability: A Definition for Environmental Professionals, Environmental Science,2011,DOI:10.14448/JES.01.0002
- OHCHR, (2020), COVID-19 is devastating indigenous communities worldwide and it’s not only about health’ – UN expert warns. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25893&LangID=E
- Russo Carroll, Stephanie, Akee, Randall, Chung, Pyrou, Cormack, Donna, Kukutai, Tahu, Lovett, Raymond, Suina, Michele,K. Rowe, Robyn, Indigenous Peoples' Data During COVID-19: From External to Internal, Front. Sociol. 6:617895.,2021,doi: 10.3389/fsoc.2021.617895
- Sieckmann, Jan, Proportionality as a Universal Human Rights Principle Proportionalityin Law, Springer International Publishing AG, part of Springer Nature, 2018
- Sun C, Cheng C, Zhao T, Chen Y, Ayaz AM, Frozen food: is it safe to eat during COVID-19 pandemic?, Public Health, 190:e26,2021, https://doi.org/10.1016/j.puhe.2020.11.019
- Taghrir, Mohammad Hossein, Akbarialiabad, Hossein, Ahmadi Marzaleh, Milad, Efficacy of Mass Quarantine as Leverage of Health System Governance During COVID-19 Outbreak: A Mini Policy Review, Arch Iran Med,2020, doi 10.34172/aim.2020.08
- UNITED NATIONS (UN), (1945), CHARTER OF THE UNITED NATIONS AND STATUTE OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, SAN FRANCISCO
- United Nations (UN), (2020), Policy Brief: COVID-19 and Transforming Tourism
- UNITED NATIONS (UN), (2015), TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, A/RES/70/1
- UNITED NATIONS (UN), (1992), UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, FCCC/INFORMAL/84,GE.05-62220 (E) 200705
- UNITED NATIONS (UN), (1992), CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY
- UNITED NATIONS (UN) a, (2020), The Sustainable Development Goals Report 2020, Secretary-General of the United Nations
- United Nations Development Programme (UNDP), (2020), COVID-19 AND HUMAN DEVELOPMENT: Assessing the Crisis, Envisioning the Recovery, New York, NY 10017 USA
- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), (1974), Man and the Biosphere (MAB) Programme.
- United Nations Environment Programme (UNEP), Convention on Biological Diversity (CBD), (2020), Nature: Humanity at a Crossroads, UN Warns, Secretariat of the Convention on Biological Diversity United Nations Environment Programme
- United Nations Environment Programme (UNEP), (2020) COVID-19: Implications for Trade and Environment, information in https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/32205
- United Nations General Assembly (UN), (1948), Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Resolution 217A
- United Nations General Assembly (UN), (1966), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, resolution 2200A (XXI)
- United Nations General Assembly (UN), (2000), United Nations Millennium Declaration" without reference to a Main Committee (A/55/L.2), A/RES/55/2
- UNITED NATIONS General Assembly (UN), (1987), Title Report of the World Commission on Environment and Development, note/by the Secretary-General. World Commission on Environment and Development,A/42/427
- United Nations General Assembly (UN), (1989), Convention on the Rights of the Child, resolution 44/25
- UN Human Rights Committee General Comment, (2019), No. 36.https://www.refworld.org/docid/5e5e75e04.html
- UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), (2020, March 24), UN Human Rights Treaty Bodies call for human rights approach in fighting COVID-19. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25742&LangID=E
- VASILE CORNESCU, ADRIAN, (2009), THE GENERATIONS OF HUMAN’S RIGHTS"Dny práva "Days of Law" the Conference Proceedings, 1" edition" Brno: Masaryk University, ISBN 978-80-210-4990-1
- Wet, Erika, (2013), "Jus Cogens and Obligations Erga Omnes"Oxford Handbook on Human Rights"
- World Health Organization (WHO), (2001), The Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, https://www.who.int/medicines/areas/policy/doha_declaration/en/ ; as amended in 2005, with the amendment coming into force in 2017 ‘Unanimously adopted by WTO members in 2005, the protocol amending the TRIPS Agreement makes permanent a mechanism to ease poorer WTO members’ access to affordable generic m edicines produced in other countries’ https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/trip_23jan17_e.htm
- World Trade Organization, Declaration on the TRIPS Agreement and public health, https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm
- Yala, Abya, (2020), The impact of COVID-19  on indigenous peoples in Latin America" United Nations, publication Printed at United Nations, Santiago S.20-00893
- Zarei, Sahar, Mosavi Madani, Negin, International Cooperation for Environmental Protection in the 21st Century" CIFILE Journal of International Law, Journal Vol. 1, No. 2, 1-07"2020, DOI: 10.30489/CIFJ.2020.210212.1010
- Zhang T, Wu Q, Zhang Z, Probable pangolin origin of SARS-CoV-2 associated with the COVID-19 outbreak, CurrBiol, 30(7):1346–1351.e2,2020, https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.03.022Zhou P" Shi Z-L" (2021) " SARS-CoV-2 spillover events" Science" 371(6525):120–122" https://doi.org/10.1126/science.abf6097
- Zhang Y, Ma ZF, Impact of the COVID-19 Pandemic on Mental Health and Quality of Life among Local Residents in Liaoning Province China: A Cross-Sectional Study, Int J Environ Res Public Health,17(7):2381,2020,doi: 10.3390/ijerph17072381
- Zhou P, Shi Z-L, (2021), SARS-CoV-2 spillover events, Science, 371(6525):120–122, 2021, https://doi.org/10.1126/science.abf6097
- Zhou P, Yang X-L, Wang X-G, Ben H, Zhang L, Zhang W, Si H-R, Zhu Y, Li B, Huang CL, Chen HD, Addendum: A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin, Nature, 588(7836):E6–E6.,2020, https://doi.org/10.1038/s41586-020-2951-z