رویکردی تطبیقی بر آثار ادغام شرکت‌های تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

10.22034/lc.2021.131634

چکیده

یکی از راهکارهایی که برای مقابله با بحران مالی در عرصه بین‌المللی به کار گرفته شده، ادغام شرکت های تجاری است و از نهادهای حقوقی مؤثر برای هماهنگ شدن شرکت ها با محیط رقابتی، فعالیت اقتصادی و تجاری، برای افزایش توان اقتصادی و قدرت رقابتی آن ها است. ادغام شرکت های تجارتی با افزایش توان آن ها، خطر ایجاد انحصار در بازار به منظور کاستن از قدرت فعالیت سایر فعالان در عرصه موضوع فعالیت شرکت های ادغام شونده را نیز پیامد داشته، بنابراین کارکرد و تأثیری دوگانه بر بازار دارد. تاثیر ادغام در حقوق کشورهای اروپایی، برای شرکت ادغام شونده بیش از شرکت ادغام کننده است و می‌تواند این تاثیر بیشتر منفی باشد تا مثبت چرا که سهامداران و اشخاص وابسته به شرکت ادغام شونده را با چالشی جدید مواجه می‌کند که می‌تواند حقوق آن ها را ضایع و یا آن ها را از حقوق شان به دور کند. تاثیر ادغام در حقوق سهامداران چه اقلیت و چه اکثریت شرکت‌های درگیر در ادغام و طلبکاران و بدهکاران غیرسهامدار، تاثیری زیاد و قابل تامل است. در حقوق ایران، ادغام شرکت‌ها می‌تواند به عنوان روشی برای گریز از مشکلات مالی، افزایش درآمد، کاهش هزینه‌ها و همچنین به عنوان یکی از مهم‌ترین راه های سرمایه‌گذاری به حساب آید. همچنین در ادغام شرکت ها، اهداف و منافع زیادی وجود دارد. البته ایراداتی هم وجود دارد که مهم ترین آن ها انحصارطلبی و گرفتن قدرت انحصاری بازار است. در این مقاله آثار ادغام شرکت های تجاری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Approach to the Effects of Mergers on Commercial Companies

نویسنده [English]

  • Afshin Mojahed
PhD Student in Private Law, Islamic Azad University, Meybod Branch, Lecturer, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran
چکیده [English]

One of the solutions used to deal with the financial crisis in the international arena is the integration of commercial companies and is one of the effective legal institutions to coordinate companies with the competitive environment, economic and commercial activity, to increase their economic power and competitiveness. Is. The merger of commercial companies by increasing their power, the risk of creating a monopoly in the market in order to reduce the power of other actors in the field of merger companies also has consequences, so it has a dual function and impact on the market. The effect of the merger on the law of the European countries is more for the merging company than the merging company and this effect can be more negative than positive because it confronts the shareholders and persons affiliated with the merging company with a new challenge that can deprive them of their rights. Or deprive them of their rights. The effect of the merger on the rights of shareholders, whether a minority or a majority of the companies involved in the merger, and the creditors and non-shareholder debtors, is a significant one. In Iranian law, merger companies can be considered as a way to avoid financial problems, increase revenue, reduce costs and also as one of the most important ways of investing. There are also many goals and benefits in merging companies. Of course, there are drawbacks, the most important of which are monopolization and monopolizing the market. In this article, the effects of mergers of commercial companies are examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Merger of companies
  • shareholders
  • trading company
  • investment
  • contract
منابع
فارسی
- اسعدی نژاد، احمدرضا، 1392، دگرگونی نهاد ادغام شرکت ها در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق انگلیس، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
- اسکینی، ربیعا، 1384، حقوق تجارت (شرکت های تجاری)، ج1، تهران، انتشارات سمت.
- بیگی حبیب آبادی، احمد، 1383، حقوق سهامداران اقلیت در ادغام شرکت های تجاری، پژوهش‌های حقوقی، شماره 5.
- پاسبان، محمدرضا، 1391، دگرگونی در نهاد ادغام شرکت های تجاری- نقد قانون برنامه پنجم توسعه، تحقیقات حقوقی، شماره 59.
- خزاعی، حسین، 1385، حقوق تجارت، ج1، چاپ اول، تهران، نشر قانون.
- دانشورحکیمی میبدی، نادیا و عاشوری، مهدی، 1394، مطالعه تطبیقی ادغام شرکت های تجاری در حقوق ایران و کانادا، نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران.
- صقری، محمد، 1390، حقوق بازرگانی شرکت ها: قواعد عمومی، شخصیت حقوقی، شرکت های تضامنی، سهامی، با مسئولیت محدود و مختلط، چاپ اول، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
- فوقی، علیرضا، 1396، تلفیق و ادغام شرکت های تجاری در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
- کریمی، وحید، 1396، بررسی تطبیقی ادغام شرکت های تجاری در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی.
- گودرزپور، شاهرخ، 1396، ادغام شرکت های تجاری در حقوق ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
- هاشمی، سیدامیرحسین، 1396، ادغام و تجزیه شرکت های تجاری و آثار آن در حقوق ایران و آمریکا، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق (ع).
قوانین
- قانون تجارت مصوب 1311
- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347
- قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366
- قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350
- لایحه قانونی ادغام شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فولاد ایران و تشکیل شرکت ملی فولاد ایران مصوب 1358
- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370
- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379
- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383
- قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1386
- قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389
- اصلاح آئین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392
- قانون تجارت فرانسه مصوب 1807
- قانون شرکت های تجاری فرانسه
- قانون اصلاحی نمونه شرکت های تجاری فرانسه مصوب 1969
- قانون اصلاحی نمونه شرکت های تجاری فرانسه مصوب 1985
- قانون شرکت های تجاری انگلستان مصوب 2006
- قانون نمونه شرکت های تجاری ایالات متحده آمریکا
- قانون عام شرکت های تجاری ایالت دلاور
لاتین
-Best, Marcus; Lucsoulier, Jean; International Securities Law, Wolters Kluwer Legal, London, 2010.
-Hutehson and mason pllc, merger and acuiston basic trangle techjurnal, paris ,2001.
-Kenneth W. Clarkson & Roger LeRoy Miller, Industrial Organization, Theory, Evidence, and Public Policy, paris, McGraw - Hill Book Company, 1982.
-Morse, Geoffrey, Partnership Law, New York, Oxford University Press, Seventh Edition, 2010.
-Mothersole, Brenda; Ridley, Ann, A-Level Law in Action, Second Edition, Oxford university Press, 2000.
-Van Gerven, Dirk, Cross-Border Mrger in Europe, Volum2, Cambridge University Press, 2011.