آثار و جهات تجدیدنظرخواهی (پژوهش‌خواهی) از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2021.131518

چکیده

تجدیدنظر یا پژوهش، روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آراء قضایی فراهم آمده و اجرای عدالت را ممکن می‌سازد. اصل جواز تجدیدنظر در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه بر مبنای این امر منطقی و عقلانی می‌باشد که ممکن است رأی اولیه به هر علت از جمله اشتباه قاضی مرحله نخستین صحیح نبوده و برخلاف حق صادر شده باشد. لذا باید این حق و فرصت به محکوم‌علیه داده شود که به رأی اعتراض نموده و خواهان بررسی مجدد آن در مرجع صالح قضایی دیگری شود. این امر از سوی قانونگذار برای رسیدن به عدالت و دقت در دادرسی اتخاذ گردیده، به طوری که تجدیدنظر یا پژوهش خواهی، بازبینی رأی دادگاه بدوی بوده و به نوعی این طریقه اعتراض به رأی، محدودیت‌هایی را برای دادگاه تجدیدنظر و طرفین دعوا به همراه می‌آورد. از آنجایی که تجدیدنظرخواهی یا پژوهش خواهی در حقوق ایران و فرانسه، دارای آثار و جهات مهمی بوده و هر یک از این ها در پیشبرد بهتر عدالت مؤثر هستند، لذا در این مقاله به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects and Aspects of Appeal (Research) from the Perspective of Imami Jurisprudence, Iranian Law and French Law

نویسندگان [English]

  • Sayyed Jafar Hashemi Bajegani 1
  • Afshin Mojahed 2
1 Assistant Professor, Department of Private Law, Islamic Azad University, Meybod Branch, Meybod, Iran
2 PhD Student in Private Law, Islamic Azad University, Meybod Branch, Lecturer, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

A review or investigation is a method in the light of which it is possible to review judicial judgments and make justice possible. The principle of permission to appeal in the legal systems of Iran and France is based on the fact that the initial verdict may not be correct for any reason, including the mistake of the judge of the first instance, and was issued against the right. Therefore, the convicted person should be given the right and opportunity to challenge the verdict and request that it be reconsidered by another competent judicial authority. This has been taken by the legislature to achieve justice and accuracy in the proceedings, so that the appeal or inquiry is a review of the decision of the court of first instance and in a way this method of appealing the decision imposes restrictions on the court of appeal and the litigants. Since appeals or researches in Iranian and French law have important effects and aspects and each of them is effective in better advancing justice, so in this article we will examine these cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appeal
  • inquiry
  • verdict
  • litigation
منابع
فارسی
- احمدی، اشرف، 1346، قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر.
- بهشتی، محمدجواد و مردانی، نادر، 1385، آئین دادرسی مدنی، ج1، چاپ سوم، تهران، انتشارات میزان.
- حجتی کرمانی، علی، 1368، سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ، چاپ اول، تهران، انتشارات بهنشر.
- داوری، آیدا، 1394، بررسی تطبیقی تجدیدنظرخواهی در دعاوی مدنی در حقوق ایران و فرانسه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
- راوندی، مرتضی، 1368، سیر قانون دادگستری در ایران، چاپ اول، تهران، نشر چشمه.
- ساکت، محمد حسین، 1365، نهاد دادرسی در اسلام، چاپ اول، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
- شمس، عبدالله، 1384، آئین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، ج1، تهران، انتشارات دراک.
- شمس، عبدالله، 1384، آئین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، ج2، تهران، انتشارات دراک.
- شمس، عبدالله، 1396، آئین دادرسی مدنی دوره بنیادین، ج2، چاپ سی و هشتم، تهران، انتشارات دراک.
- کاتوزیان، ناصر، 1376، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات میزان.
- کشوری، عیسی، 1380، تجدیدنظر در احکام مدنی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.
- محسنی، حسن، 1395، آئین دادرسی مدنی فرانسه، ج1، چاپ چهارم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
- مهرپور، حسین، 1369، تجدیدنظر در حکم دادگاه و موعد آن از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، مجله کانون وکلا، شماره 151-150.
عربی
- حلی، حسن بن یوسف، 1413ق، قواعد الاحکام، ج2، قم، مؤسسه النشرالاسلامی.
- عاملی، شمس‌الدین محمدبن مکی (شهید اول)، 1377، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، تهران، مؤسسه نشر الاسلامی.
لاتین
-Jean foyer, procedure civil, Gerard cornuet, presses univairsitaires de france,1958.
-Vincent, jean et Guin chaed, serge, procedure civil, Dalloze, paris, 23ee.1994.
قوانین
- قانون اساسی مشروطیت
- قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307
- قانون تقسیمات کشوری مصوب 1316
- قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318
- قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379
- قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379
- قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه