سرمایه گذاری خارجی در حقوق موضوعه ایران و موانع پیش روی آن

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، مدرس دانشگاه غیرانتفاعی ایوان کی، میبد، ایران

10.22034/lc.2021.131344

چکیده

یکی از مهم ترین پدیده‌های اقتصادی قرن حاضر، سرمایه گذاری خارجی می‌باشد و از آن جا که به عنوان یکی از روش‌های عمده دستیابی به سرمایه، فناوری و امکان تداوم رشد اقتصادی در کشورها بوده، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان راه اصلی دسترسی به تکنولوژی پیشرفته برای کشورهای در حال توسعه مطرح بوده و هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم تولید داخلی را افزایش و کلید اصلی توسعه اقتصادی هر کشور است. همچنین مهم ترین نقش سرمایه گذاری خارجی، آوردن سرمایه، مهارت ها و فن آوری به کشورها می‌باشد. با وجود ابعاد چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای دیگر و تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1380 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1381، ایران به دلیل فقدان یک نظام حقوقی منسجم و پویا در کنار عوامل دیگر با چالش‌های جدی در این مورد مواجه بوده به طوری که نواقص موجود بر سر راه سرمایه گذاری خارجی نه تنها برطرف نشده، بلکه حتی نارسائی‌های قانونی نیز مانع از تحقق یک نظام حقوقی کارآمد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بوده است که در این مقاله این موارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foreign Investment in Iranian Subject law and the Obstacles Facing it

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Burbur
PhD Student in Private Law, Islamic Azad University, Meybod Branch, Lecturer at Ivan Kay Non-Profit University, Meybod, Iran
چکیده [English]

One of the most important economic phenomena of the present century is foreign investment, and since it has been considered as one of the main methods of obtaining capital, technology and the possibility of continued economic growth in countries. On the other hand, foreign investment is considered as the main way to access advanced technology for developing countries and both directly and indirectly increase domestic production and is the main key to economic development of any country. Also, the most important role of foreign investment is to bring capital, skills and technology to countries. Despite the significant dimensions of foreign investment in other countries and the adoption of the Law on Encouragement and Support of Foreign Investment in 2001 and it’s executive regulations adopted in 2002, Iran has faced serious challenges due to the lack of a coherent and dynamic legal system along with other factors. So that not only the shortcomings of foreign investment have not been eliminated, but even legal shortcomings have prevented the realization of an efficient legal system governing foreign investment, which is examined in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Investment
  • Economy
  • Profit
  • Iranian Law
  • Obstacles
منابع
- اسدی، علی، 1388، سرمایه گذاری خارجی و نقش آن بر اشتغال، مجله کار و جامعه، شماره 115.
- پوراسماعیلی، علیرضا، 1390، تأثیر متقابل فرهنگ کشور میزبان و سرمایه گذاری خارجی بر یکدیگر، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال پنجم، شماره 55 و 56.
- پیران، حسین، 1388، شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 40.
- سوری، محمد، 1394، نقد و تحلیل قواعد و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری خارجی در نظام حقوقی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی.
- شاپیرا، ژان، 1371، حقوق‌ بین‌الملل‌ بازرگانی‌، ترجمه ربیعا اسکینی، چاپ اول، تهران، سازمان‌ انتشارات‌ و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌.
- شیروی، عبدالحسین، 1391، حقوق تجارت بین الملل، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت.
- قائدی، مهنوش و موسوی، سیدعلیرضا، 1385، بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، مجله تدبیر، شماره 173.
- قلی‌زاده، احد، 1382، نگاهی علمی و کاربردی به موانع حقوقی جذب و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مجله سیاسی و اقتصادی، شماره  193 و 194.
- کریمی، یوسف، 1389، سازوکارهای حمایتی از سرمایه گذاری خارجی در نظام حقوقی ایران، کانادا و سنگاپور، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور تهران.
- مهدوی، ابوالقاسم و عزیزمحمدلو، حمید، 1383، سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی و اشتغال در کشورهای در حال توسعه، مجله دانش و توسعه، شماره 15.
- میرزاخانی، حسن، 1391، الزامات سرمایه گذاری خارجی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مجله اقتصادی، شماره 7 و 8.
قوانین
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- جایگزین قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 1334
- قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380
- آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381