بررسی انتقادی رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به آثار حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس در سال 1965

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور مرکز البرز، البرز، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران(نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2021.130151

چکیده

یکی از صلاحیت‌های دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه نظرات مشورتی در پاسخ به مسائل حقوقی مجمع عمومی، شورای امنیت و یا دیگر نهادهای دارای صلاحیت به موجب مقررات ماده (96) منشور ملل متحد می‌باشد. این نهاد در طول قریب به هشت دهه فعالیت خود، تنها 27 نظر مشورتی ارائه داده است که  با توجه به مصادف بودن با دوره تکامل و توسعه حقوق و نهادهای بین‌المللی، عدد بسیار ناچیزی است. این آراء گرچه ماهیت الزام‌آور ندارند، بررسی و تحلیل آن‌ها می‌تواند در شفافیت و تنویر افکار حقوقدانان مساعدت شایانی نماید. رأی مشورتی دیوان راجع به آثار حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس در سال 1965، آخرین مورد از همین معدود آرای مشورتی است که اتفاقاً محتوای آن برخلاف منافع مبرهن دو عضو دائم شورای امنیت (یعنی پادشاهی متحده بریتانیا و ایالات متحده آمریکا) بوده است. این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات با روش کتابخانه‌ای به دنبال مطالعه و تحلیل این رأی بوده است. در پایان نیز این نتیجه حاصل شده است که نظر مشورتی دیوان، علیرغم ماهیت غیرالزام‌آور خود، دارای کاستی‌هایی می‌باشد که از جمله آن، عدم توجه کافی این نهاد به ویژگی رضایی بودن سیاست‌های اتخاذی بریتانیا در موریس و توافق امضاء شده میان دو دولت است. به هر حال ارائه چنین نظر مشورتی فی‌نفسه نشانی دیگر از سازوکار عادلانه حاکم بر سازمان ملل متحد و ارکان آن در رعایت غبطه ملت‌های ضعیف و کشورهای در حال توسعه دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965

نویسندگان [English]

  • Moosa Akefi Ghaziani 1
  • Mohammad Akefi Ghaziani 2
1 Assistant Professor of Law, Payame Noor University, Alborz Center, Alborz, Iran
2 PhD student in International Law, Department of International law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran (corresponding author)
چکیده [English]

 
One of the jurisdictions of the International Court of Justice is to give advisory opinions on any legal question at the request of the General Assembly, the Security Council, or any other entity qualified under the provisions of Article 96 of the UN Charter. Since nearly eight decades of operation, this institution has given 27 advisory opinions; a petty number, bearing in mind the concurrent evolution and development of international law and institutions. These decisions, though not having a binding nature, their review and analysis can greatly help to clarify and enlighten the minds of the lawyers. The advisory opinion of the ICJ on the legal consequences of the separation of the Chagos archipelago from Mauritius in 1965 is the newest of these few advisory opinions, which by the way has provisions against the apparent interests of two permanent members of the Security Council (the UK and the US). This article through a descriptive-analytical method and in qualitative research nature, is trying to review and analyse this decision of the court. In the end, it has been concluded that this advisory opinion, though not binding, has shortcomings especially for not paying enough consideration to the consensual nature of the policies carried on by the UK in Mauritius, and the agreement concluded between representatives of the colony of Mauritius and the United Kingdom. However, such an advisory opinion per se indicates the fair mechanism governing the UN and its organs in observing the interests of the weak nations and developing countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Court of Justice
  • Mauritius
  • The Chagos archipelago
  • Decolonisation
  • Self-determination
منابع
فارسی
- انصاریان، مجتبی و طیبی، سبحان، 1396، تأسیس و جانشینی دولتها، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
- ایزنار، هیلدبر، 1372، جغرافیای استعمارزدایی، ترجمه محمود علوی، چاپ اول، مشهد، انتشارات نیکا.
- گرجی ازندریانی، علی‌اکبر و شفیعی سردشت، جعفر، 1392، اعمال نظارت ‌ناپذیر قضایی دولت، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره 5.
- مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، 1396، تقاضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان بین‌المللی دادگستری برای نظر مشورتی در خصوص آثار حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از کشور موریس در سال 1965»، قابل دسترس در: 
لاتین
- Chagos Marine Protected Area Arbitration (Mauritius v.United Kingdom), PCA, 2011-3, 2015.
- Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2019, Available at: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-00-EN.pdf
- Resolution on The Diego Garcia, Organization of African Unity, AHG/Res. 99 (XVII), available at: https://archives.au.int/bitstream/handle/123456789/830/AHG%20Res%2099%20%28XVII%29%20_E.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
- Porter, Tom, See inside Diego Garcia, a secretive US Navy base on British land at the center of a bitter tug-of-war in the Indian Ocean, Business Insider, 2019, available at: https://www.businessinsider.nl/photos-diego-garcia-air-base-indian-ocean-2019-8?international=true&r=US
- The interpreter, Agalega: A glimpse of India’s remote island military base, (2021), available at: https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/agalega-glimpse-india-s-remote-island-military-base
- Zianet, Important Dates of the Provisional People's Democratic Republic of Diego Garcia, (2018), available at: http://www.zianet.com/tedmorris/dg/realhistory.html