بررسی مواضع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در قانون اساسی (با مطالعه تطبیقی ایران و عراق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دکتری حقوق بین الملل عمومی، استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 دکتری حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه پونا، پونا، هندوستان

چکیده

قانون اساسی به عنوان قانون مرجع و مادر در هر کشوری و ریشه تمامی قوانین داخلی آن کشور است که بر طبق آن، رویکردها و نگاه موجود و موانع در هر کشور و قوانین داخلی آن اشاعه و گسترش می یابد. سرمایه‌گذاری خارجی در رشد و توسعه کشورها و تسهیل تجارت آزاد و از طرفی در ایجاد وابستگی متقابل و به تبع آن دوری از تنش و مخاصمه نقش شایانی دارد. کشورهای در حال توسعه به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی به لحاظ تولید ثروت و توسعه و رفاه و دوری از فقر برای مردم خود این موضوع را در اولویت برنامه های خود قرار داده‌اند که آمار رو به رشد سالانه جهان بیانگر اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی است. نگرش قانون اساسی در هر کشور که سرچشمه همه قوانین داخلی آن دولت است در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر است، به همین جهت با بررسی تطبیقی قانون اساسی ایران و عراق که دارای منابع انرژی مورد نظر سرمایه‌گذاری خارجی هستند مواضع و نقاط قوت و ضعف در جذب سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Legal Positions of Foreign Investment in the Constitution (with a Comparative Study of Iran and Iraq)

نویسندگان [English]

  • Reza Khodabandeh Louee 1
  • Mojtaba Ansarian 2
  • Aref Jafari Sadegh Abad 3
1 Master of International Law, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 PhD in International International Law, Professor, Payame Noor University. Tehran ,Iran(Corresponding Author)
3 PhD in International Trade Law, University of Pune, Puna, India
چکیده [English]

The constitution is considered as a reference law in every country and the root of all the domestic laws of that country, according to it, obstacles and views existing in each country and it’s domestic laws are spread and expanded. Given the importance of foreign investment in the growth and development of countries and the facilitation of free trade, developing countries seeking to attract foreign investment in terms of wealth creation and development and prosperity and avoidance of poverty for their people have made this issue a priority in their programs. The growing annual statistics of the world confirm the importance of foreign investment. The constitution of any country is the source of all the domestic laws of that country and the attitude of the constitution in each country is effective in attracting foreign investment. A comparative study of the constitution of Iran and Iraq as Islamic countries with energy resources in the field of foreign investment, positions and strengths and weaknesses in attracting foreign investment has been examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law
  • Capital
  • Foreign Investment
  • Iraqi Constitution
  • Iranian Constitution