ملاحظاتی در شرایط حاکم بر نحوه استرداد مجرمین در ایران، افغانستان و پاکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق بین الملل عمومی، استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، واحد سپیدان، فارس، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)

10.22034/flj.2020.118844

چکیده

جامعه جهانی برای مبارزه موثر با اشکال مختلف جرائم فراملی و بین المللی، همکاری و معاضدت های قضایی را در سطوح بین المللی افزایش داده است. یکی از مهم ترین انواع این همکاری ها استرداد مجرمین است که بر اساس توافق نامه های دو یا چندجانبه و یا بر اساس کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی صورت می گیرد. بررسی قوانین استرداد مجرمین در سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان به دلیل یکنواختی حکومت سیاسی حاکم بر این سه کشور یعنی جمهوری اسلامی می باشد هر چند که این عنوان (جمهوری اسلامی) در هر یک از این سه کشور به شیوه های گوناگون از دیگری است. کلیه قوانین استرداد مجرمین از یک سری اصول شکلی و ماهیتی یکسان و مشابه تبعیت می کنند اما با این وجود قانون استرداد مجرمین افغانستان علاوه بر روزآمدی و رعایت اصول پیشین اصول دیگری همچون اصل رعایت موازین حقوق بشر و ممنوعیــت اســترداد زن یا طفل تبعۀ افغانـستان یا ممنوعیت استرداد طفل خارجی و بدون تابعیت بـه دول خارجی، مصونیت شاهد و اهل خبره را نیز در قانون استرداد مجرمین خود پیش بینی نموده است. این مقاله در پی بررسی شرایط حاکم بر استرداد در سه کشور اسلامی و همسایه می باشد تا پس از بررسی آن ها به فهم دقیق و مشترکی از تطابق قوانین و توافقات مابین آن ها با اصول اساسی استرداد دست یابد. پیشنهاد می گردد به دلیل قدمت طولانی قانون استرداد ایران و منسوخ بودن مواردی هم چون مجازات های جنحه ای و جنایی این قانون مورد بازنگری و اصلاح واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considerations in the Conditions Governing the Extradition of Criminals in Iran, Afghanistan and Pakistan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Rezaei 1
  • Siamak Zareei 2
1 PhD in Public International Law, Assistant Professor, Department of Law, Payame Noor University, Sepidan Branch, Fars, Iran
2 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shiraz University (Corresponding Author)
چکیده [English]

 
The international community has increased cooperation and judicial assistance at the international level to effectively combat with various forms of transnational and international crimes. One of the most important types of this cooperation is the extradition of criminals based on bilateral or multilateral agreements or based on regional and international conventions. The review of extradition laws in the three countries of Iran, Afghanistan and Pakistan is due to the uniformity of political rule in these three countries, the Islamic Republic, even though the title of (Islamic Republic) has a different meaning in each of  them. All extradition laws follow a series of similar and similar principles and forms, but nevertheless, the extradition law of Afghanistan, in addition to being up-to-date and observing the previous principles, considers the principles such as the principle of observance of Human rights standards and the prohibition of extradition of a woman or child of Afghan citizenship or the prohibition of extradition of a foreign child without citizenship to foreign countries also provide for the immunity of witnesses and experts in the extradition law. This article seeks to study the conditions governing extradition in three Islamic and neighboring countries in order to achieve a precise and common understanding of the compliance of their laws and agreements between them with the basic principles of extradition. Reviewing and reminding the extradition law of iran and the obsolescence of cases such as misdemeanor and criminal penalties is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extradition
  • International Cooperation
  • Government System
  • Islamic Republic