نفقه زوجه در حقوق ایران و هندوستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل(نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

10.22034/flj.2020.118840

چکیده

نفقه را باید از جمله عواملی دانست که در استحکام نظام خانواده بسیار حائز اهمیت است، هر چند که نظام خانواده بر مبنای اخلاق بنا نهاده شده است، اما نباید عوامل دیگری همچون روابط مالی زوجین را در دوام و استحکام آن بی اثر دانست. در نظام حقوقی ایران، با توجه به تاکید فقه بر تامین هزینه های زندگی از سوی زوج و همچنین، حمایت مالی از زوجه در قالب نفقه، قانون گذار پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه را امری لازم و ضروری دانسته و ترک آن را حتی با حصول شرایطی، مستوجب مجازات کیفری می داند. در نظام حقوقی هندوستان نیز، نفقه از جمله عناصر مهم در رابطه بین زوجین است و قانون گذار هند نیز با توجه به تنوع مذاهب و ادیان در هند و ترکیب جمیعتی آن، تاکید بر پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه نموده و قوانینی بر آن وضع نموده است. مقاله حاضر با هدف بررسی جایگاه نفقه در حقوق ایران و هند، نگاه دو نظام حقوقی پیرامون نفقه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی را مورد مطالعه قرار داده است و در پاسخ به سوال طرح شده جهت تبیین هدف مورد نظر، به این نتیجه دست یافته که در نگاه قانون گذاران ایران و هند، نفقه از جمله عناصری است که بر ذمه زوج بوده و الزامات پرداخت آن به زوجه به مراتب بیشتر از دلایل عدم پرداخت می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alimony of the Wife in Iranian and Indian Law

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Anahid 1
  • Maryam Sayyedmatin 2
1 Assistant Professor of Law, Islamic Azad University, Ardabil Branch (Corresponding Author)
2 Master of Private Law, Islamic Azad University, Ardabil Branch
چکیده [English]

 
Alimony should be considered as one of the factors that are very important in the strength of the family system, although the family system is based on morality, but other factors such as financial relations of the couple should not be considered ineffective in its durability and strength. In the Iranian legal system, due to the emphasis of jurisprudence on the provision of living expenses by the husband and also. Providing financial support for wife in the form of alimony, the legislator considered the payment of alimony by the husband to the wife a necessity and even abandoned it, under certain conditions, he is subject to criminal punishment. In the Indian legal system, alimony is one of the important elements in the relationship between couples and the Indian legislator, considering the diversity of religions in India, and its population composition, emphasizes the payment of alimony by the husband to the wife and laws has laid on it. The present article aims to investigate the status of alimony in Iranian and Indian law, the view of two legal systems on alimony using descriptive and analytical methods and in response to a question posed to explain the purpose, this result has accured found that in the view of the legislators of Iran and India, alimony is one of the elements that are the husband’s responsibility and the payment obligation tword wife is obviesly for beyond the failure to pay it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alimony
  • wife
  • husband
  • obedience
  • Indian law