بررسی عوامل مؤثر بر رفع اطاله دادرسی و توسعه قضایی با مطالعه موردی بر دادگستری شهرستان کرمانشاه در سال 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی کرج(نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی کرج

چکیده

اطاله دادرسی را می‌توان یکی از قدیمی‌ترین مشکلات و معضلات دستگاه قضایی کشورمان ایران نامید که با وجود این که در زمان تصدی هر یک از رؤسای این قوه، راه‌کارهای مختلفی مانند ایجاد مراکز مشاوره، راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف، سیاست‌گذاری‌های کلان و بلندمدت، سازماندهی‌های کوتاه‌مدت و همچنین طرح جامع رفع اطاله دادرسی، برای کاهش آن اتخاذ شده است، اما همچنان مردم و حتی بدنه این دستگاه عظیم درگیر این معضل قدیمی هستند. مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کاهش و رفع اطاله دادرسی و توسعه قضایی، به صورت بررسی موردی در شهرستان کرمانشاه در سال 1396 تهیه و نگارش گردیده است. با توجه به یافته‌های مقاله پیش رو، رتبه بندی عوامل مؤثر بر کاهش و رفع اطاله دادرسی در خصوص مورد مطالعه به ترتیب عبارتند از توسعه کیفی نیروی انسانی، اصلاح فرآیندهای رسیدگی، اصلاح مقررات و قوانین، اصلاح و ایجاد نهادهای تکمیلی و توسعه کمی نیروی انسانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Elimination of Judicial Delay and Judicial Development with a Case Study on Kermanshah Court in 2018

نویسندگان [English]

  • Sayyed Hesamoddin Rafieei Tabatabaeei 1
  • Iman Darabi 2
1 Ph.D student in Private Law, Faculty of Law, Islamic Azad University Karaj(Corresponding Author)
2 Master of Private Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Karaj
چکیده [English]

Investigating the factors affecting the length of the proceedings and judicial development
Field and statistical research on Kermanshah court in 2018 Procrastination can be called one of the oldest problems of the Iranian judiciary. And a comprehensive plan to resolve the delay in the trial has been adopted to reduce it, but the people and even the body of this huge body are still involved in this old dilemma. The present article has been prepared and written as a case study in Kermanshah in 2018 with the aim of examining the factors affecting the reduction and elimination of judicial delay and judicial development. According to the findings of the present article, ranking the factors affecting the reduction and elimination of procedural delays in the case study are the qualitative development of human resources, reform of procedural processes, amendment of rules and regulations, amendment and creation of complementary institutions and quantitative development of force human.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prolongation of proceedings
  • factors for resolving the length of proceedings
  • judicial development
  • justice
  • Kermanshah