مطالعه تطبیقی کیفر قتل عمد در قانون مجازات ایران و عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر(نویسنده مسئول)

چکیده

دو کشور ایران و عراق به جهت تشابهات مذهبی و فرهنگی از قوانین نسبتا نزدیکی به یکدیگر برخوردار هستند،  و هر دو داعیه دار ابتنای قوانین خود بر اساس شریعت مقدس اسلام می‌باشند. یکی از قوانین موضوعه دو کشور، قانون مجازات است و از اهم جرائم مطروحه در هر دو قانون، قتل عمد می‌باشد که علیرغم ادعای مذکور مجازات‌های متفاوتی در قوانین جزایی دو کشور برای آن وضع گردیده است. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با روش توصیفی و تحلیلی با مقایسه دو قانون مذکور، تفاوت‌ها و تشابهات مجازات جرم مذکور را بررسی و تبیین نماید و در نهایت میزان انطباق هر یک از دو قانون را با مبانی فقه اسلامی مشخص نماید. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مجازات قتل عمد در قوانین کیفری ایران، قصاص و در کشور عراق یکی از سه مجازات حبس ابد یا موقت، اعدام و حبس ابد یا اعدام در نظر گرفته شده است. در ایران مجازات اصلی و اولیه جرم قتل عمد،  قصاص اعلام شده و در عراق، مجازات اصلی مرتکب قتل عمدی، حبس موقت یا دائم مقرر گردیده و در موارد خاص مجازات قتل عمدی را اعدام دانسته اگر چه این موارد اکثر حالات و صور در قتل عمد را شامل می‌گردد. در این میان رئیس جمهور مستثنی بوده و به تصریح قانون مجازات عراق، کیفر اولیه و بی قید و شرط قاتل وی اعدام مقرر گشته است. در نهایت روشن می‌گردد مجازات قتل عمدی در حقوق موضوعه ایران مطابق با مبانی شرعی است حال آن که در حقوق موضوعه عراق، مبنای عرفی جای شرع را گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of the Sentence of Premeditated Murder in the Iran-Iraq Penal Code

نویسندگان [English]

  • Syed ali Rabbani mousaviyan 1
  • Syede parisa Andak 2
1 Assistant Professor, Department of Islamic Jurisprudence and Law, Islamic Azad University, Islamshahr Branch.
2 Master of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Islamshahr Branch (Corresponding Author)
چکیده [English]

The two countries of Iran have relatively close laws for religious and cultural similarities, and both claim to have their own laws based on the sacred law of Islam .one of the laws of the two countries is the penal code, and one of the major offenses in both laws is intentional homicide, despite the different penalties provided for in the two countries ‘penal laws. The present study attempts to study and explain the differences and similarities of the mentioned punishment by comparing the two laws with a descriptive and analytical method and finally determine the degree of conformity of both laws with Islamic jurisprudence. The findings of the study indicate that the punishment of premeditated murder in Iranian criminal law, retribution and in the Iraqi state is one of the three punishments of life imprisonment or provisional imprisonment, execution and life imprisonment or execution. in Iran, the primary punishment for premeditated murder is retribution, and in Iraq, the primary punishment for deliberate murder, temporary or permanent imprisonment, and in certain cases, the death penalty, although most cases and cases of premeditated murder included .the president is on exception and has stipulated that the Iraqi code, the primary and unconditional punishment of his killer, be executed .the president is on exception, and the death penalty is stipulated by the Iraqi penal code. Ultimately, it is clear that the punishment of intentional murder in Iranian law is in accordance with sharia principles, while in Iraqi law, the customary law has taken the place of sharia. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deliberate murder
  • Retribution of the soul
  • Execution
  • Life imprisonment
  • Iranian law
  • Iraqi law