مسئولیت پزشکان در سیستم کیفری انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه

چکیده

چکیده
حقوق اشخاص که واجد شرایط مراقبت بهداشت ملی هستند شامل حق دسترسی به مراقبت بدون تبعیض و محدودیت زمانی خاص برای برخی از گروه ها مانند مراقبت های اورژانسی و برنامه ریزی شده بیمارستان و موارد مشابه می باشد. قانون بهداشت سال 2006 این موضوع را پذیرفته و مرکز ملی سلامت بر اساس قانون سال 2012 مسئولیت اجرای کلیه سیاست های ابلاغی وزارت بهداشت را بر عهده دارد. حمایت از بیماران خاص در این سیستم در چهاچوب های مختلفی قرار می گیرد. بیمارستان های دولتی و بیمارستان های هیاتی مسئول اعمال خدمات بهداشتی هستند. از سوی دیگر کمسیون کیفیت خدمات درمانی بر استاندارد های پایه ایمنی نظارت می کند. سازمان محلی دیدبان سلامت نیز به نسبت به نحوه و چگونگی اعمال کیفیت خدمات درمانی نظارت دارد. دورنمای اعمالی برای سال های آتی در این کشور تحت عنوان پیشگامان شناسایی می شود که انواع مراقبت های پزشکی را مدنظر قرار می دهد. موسسه هایی مانند موسسهMarsh  با هدف حمایت از اشخاص و شکایت فعالیت می نماید. شکایت های ایجاد شده از سوی اشخاص برای پزشکان در نهایت منتهی به اعمال مجازات برای این اشخاص در شرایط به خصوص و بر اساس قانون پزشکی 1859 این کشور می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Liability of Physicians in the Light of English Criminal System

نویسنده [English]

  • Zahra Vahabi
Ph. D. Student in Criminal Law and Criminology, University Instructor
چکیده [English]

Abstract
The rights of persons eligible for national health care include the right to access to non-discriminatory care and a specific time limit for certain groups such as emergency and scheduled hospital care and similar cases. The 2006 Health Act  accepts this and pursuant to 2012 Act, The National Center for Health is responsible for implementing all policies communicated by the Ministry of Health. Protecting specific patients in this system falls under various frameworks. Public hospitals and are responsible for implementing health services. On the other hand, the Commission on Quality of Health Services monotors the Basic Standards of Safety.  Furthermore, the Local Organization of Health Watchdog monitors the way in which the quality of health care is being implemented. The practice is identified as a pioneer in the country for years to come, providing a variety of medical care. Institutions such as The Marsh Institute work to protect individuals and complaints. Complaints made by individuals against physicians ultimately lead to the imposition of penalties for these individuals in special circumstances under the 1859 Medical Act.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Liability of Physicians
  • Regulatory Bodies
  • Protective Bodies
  • Penalties