حمایت کیفری از استفاده از اطلاعات نهانی در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی(نویسنده مسئول)

چکیده

چکیده
اطلاعات نهانی مهم ترین دارایی در بازار سرمایه است چرا که مبنای اصلی تصمیم گیری در بورس و کنترل ریسک در این بازار است. اکثر قواعد و مقررات بورسی در کشورهای مختلف به تأسی از این دیدگاه، شرکت هایی که سهام شان را در بورس خرید و فروش می کنند مکلف کرده اند تا اطلاعات نهانی خود را به صورت مستمر و یکسان در اختیار همه سرمایه گذاران قرار دهند تا سرمایه گذاران بر اساس این اطلاعات بتوانند در مورد معامله سهام خود و یا حفظ سهام خود تصمیم گیری کنند و از پذیرا شدن ریسک عمده و قابل توجه در معاملات خود اجتناب کنند. ایران نیز در بند 32 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 به تعریف این اطلاعات پرداخته و در بند 1 ماده 46 این قانون به حمایت کیفری از این اطلاعات پرداخته است. در این ماده سوءاستفاده از اطلاعات نهانی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. عنصر مادی این جرم استفاده نامشروع و خارج از کانال مقرر از اطلاعات است، عنصر روانی این بزه نیز استفاده عالمانه و عامدانه از این اطلاعات است. در ادامه به حمایت کیفری از این بزه به تفصیل پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal Protection of Using Secret Information in Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Elham Soleimandehkordi 1
  • samira piriyaei 2
1 PhD in Criminal Law and Criminology from Allameh Tabatabai University.
2 MA in Criminal Law and Criminology(Corresponding Author)
چکیده [English]

Abstract
Secret information is the most important belongings in the capital market, since it is the basic of decision-making and control of the risk in this market. Most rules and regulations which is related to stock exchange following from this approach, have bound those companies whose stocks are under transaction in stock market to deposit their own secret information constantly and uniformly at disposal of all investors so that they can decide on the basis of this information about transaction or keeping of their own stocks and avoid considerable principal risk in their own transaction. Iran's legislator also in Article 1 (32) of the Market law enacted in 1384 has defined secret information and Article 46 (1) provides criminal protection for this information. In this Article abuse of secret information has been criminlized. Actus rea of this crime is unlawful using and out of its routine, mens rea of this crime is knowingly and purposely using of this information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Secret Information
  • Iran
  • Criminal Protection
  • Exchange