کاوشی در بکارگیری و تببین حقوق بین الملل عرفی در رویه قضایی دادگاه های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

چکیده

چکیده
عرف بین ­المللی، در کنار معاهدات، در میان منابع صوری حقوق بین ­الملل، منبع اصلی آن به شمار می‌رود. افزون بر این، تصمیمات قضایی در کل و رویه­ قضایی محاکم و دادگاه های بین ­المللی به طور خاص، دوشادوش آموزه­ های برجسته­ ترین حقوقدانان بین­ المللی، منابع کمکی این شاخه­ حقوقی را تشکیل می­ دهند که کارکردشان، اثبات قواعد حقوقی و تعیین قلمرو اجرای آن­ها است. بر این پایه، می‌توان گفت که از سویی، عرف بین­ المللی یکی از منابع اصلی تصمیمات دادگاه ­های بین ­المللی است و از سوی دیگر، دادگاه­ های بین ­المللی در تصمیمات قضایی خویش دامنه­ قواعد عرفی را تعریف و تبیین می‌نمایند. در این زمینه، دو دادگاه بین­ المللی یعنی دادگاه کیفری بین­ المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین ­المللی برای رواندا، افزون بر بکارگیری حقوق بین ­الملل عرفی برای صدور آراء خویش، در روشن­ ساختن پاره ­ای قواعد عرفی نیز نقش چشمگیری ایفا کرده ­اند. از این رو، کنکاش در عملکرد این دو دادگاه بین­ المللی راجع به بکارگیری و تبیین حقوق بین­ المللی عرفی سودمند می ­نماید. دلیل و علت برگزیدن رویه­ این دو دادگاه، ابهام در قابلیت اعمال حقوق معاهداتی در جریان رسیدگی­ ها و در نتیجه­ مراجعه­ بیشتر به عرف بین ­المللی و نیز جایگاه برجسته­ آن­ها در حقوق بین­ الملل کیفری است. بخش نخست مقاله توصیف منابع حقوقی دادگاه ­ها و با تأکید بر عرف بین­ المللی است. بخش دوم، شامل تجزیه و تحلیل رویکرد این محاکم در قبال نظریه­ دوعنصریِ حقوق بین ­الملل عرفی است. سپس، محتوای حقوق بین ­الملل عرفی از نظر صلاحیت و ماهیت آن به کنکاش گذاشته می ­شود. سرانجام مقاله با جمع­ بندی و نتیجه­ گیری به کار خود پایان می ­دهد. مطالعه­ فرارو، که آمیزه ­ای است از ترجمه و پژوهش، می­ کوشد تا به روشی توصیفی- تحلیلی، به بکارگیری و تبیین حقوق بین­ الملل عرفی در رویه­ قضایی دو دادگاه­ کیفری بین­ المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Exploration on Applying and Clarifying International Customary Law in the Jurisprudence of ICTY and ICTR

نویسنده [English]

  • Mousa Karami
Ph. D. Student in Public International Law, Faculty of Law, University of Qom.
چکیده [English]

Abstract
International custom, besides treaties, is the principal source of international law among its formal sources. Furthermore, judicial decisions in general and the jurisprudence of international courts and tribunals in particular, along with the teachings of the most prominent international jurists, form the subsidiary sources of this branch of law the function of which is to ascertain the existence of legal rules and determine their scope of application. Accordingly, it could be argued that on the one hand, international custom is one of the main sources of international courts/tribunals and on the other, international courts/tribunals define and clarify the scope of customary rules in their judicial decisions. In this regard, the jurisprudence of two international tribunals namely International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY) and International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), in addition to applying international customary law for the issuance of their judgments, have played a notable role in clarification of some customary rules. Therefore, exploring the performance of these two tribunals as to the application and clarification of international custom seems to be profitable. The reason and cause for choosing the jurisprudence of these two tribunals is the ambiguity in applicability of treaty law in the course of trials and consequently increasing reference to international custom and their notable position in International Criminal Law as well. The first section of the article is describing the legal sources of the tribunals with emphasis on international custom. Second section entails analyzing the approach of these tribunals regarding two-element theory of international customary law. Thereafter, the content of international customary law would be studied in terms of its jurisdiction and nature. Finally, the article ends with concluding remarks. The present study which is a mixture of translation and research, through a descriptive-analytic method, attempts to deal with the application and clarification of international customary law in the jurisprudence of ICTY and ICTR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: International Customary Law
  • Jurisprudence (Case Law)
  • ICTY
  • ICTR