شروط ثبات قراردادها در حقوق آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی نورآباد ممسنی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی نورآباد ممسنی(نویسنده مسئول)

چکیده

چکیده
شرط ثبات، تعهد ویژه ای است که بر اساس آن کشور خارجی نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر، تغییر دهد. شروط ثبات در کلیه قراردادها نقش ویژه ای در جلوگیری دولت میزبان از تصویب قوانـیـن مغایر با قرارداد و تغییر قانون حاکم در زمان انعقاد قرارداد دارد. شروط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری اصولا به منظور مقابله و تقلیل ریسک سیاسی ابداع شده است. همچنین در قراردادهای درازمدت و بالاخص در بخش منابع طبیعی در قرارداد سرمایه گذاری درج می شود. لذا با توجه به مطالب گفته شده، مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی و تبیین شرط ثبات قراردادها در حقوق آمریکا می باشد. این پژوهش به  صورت کتابخانه ای و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی گرداوری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Terms of Contracts in American Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Fijan 1
  • Mohammad Amin Moradi 2
2 Master of Law in Islamic Azad University of Nourabad Mamasani(Corresponding Author)
چکیده [English]

Abstract
 The stability requirement is a specific obligation under which the foreign country cannot alter the terms of the contract by law or by any other means without the consent of the other party, and is also a guarantee and precautionary measure that is set forth in private contracts. Those governments are required to refrain from intervening in changing or terminating the contract. The requirement for stability in investment contracts is primarily designed to counter and reduce political risk. It should be noted that the change in capitalist government policies is called political risk. It should be noted that the conditions of stability in all contracts have a particular role in preventing the host government from enacting laws contrary to the contract and changing the law in force at the time of the contract. Conditions of stability in investment contracts have been devised primarily to counter and reduce political risk. It is also included in long-term contracts, especially in the natural resources sector, in the investment contract. The main question of this study is, on what basis are the conditions of contract stability in American law? The study relies on the assumption that US law governs the authority to terminate administrative contracts. This research is a library-based descriptive-analytical study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Contract Stability
  • US Law
  • Investment
  • Laws