بررسی روند رسیدگی به قضیه ماکس پلانت در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور استان البرز

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم(نویسنده مسئول)

چکیده

چکیده
این مقاله با هدف بررسی روند رسیدگی به قضیه نیروگاه ماکس میان ایرلند و بریتانیا، که در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها از سوی ایرلند در نوامبر سال 2001 میلادی و با درخواست صدور دستور اقدامات موقت علیه بریتانیا اقامه شد، نگاشته شده است. بررسی این پرونده که در واقع یکی از قضایای معدود طرح شده نزد دیوان بین المللی حقوق دریاها می‌باشد، از حیث ماهیت قضیه و با توجه به فعالیت نسبتاً نوپای دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در مقایسه با دیوان بین المللی دادگستری، دارای اهمیت دوچندان است. البته خصوصیت بارز این پرونده، طرح آن در مراجع بین المللی متعدد بوده است. ابتدا با اشاره به ویژگی حائز اهمیت این پرونده به بررسی اجمالی پیشینه این قضیه و اختلاف بین دو کشور در خصوص فعالیت این نیروگاه پرداخته شده است. با طرح دعوای ایرلند در دیوان، موضوع اصلی مقاله، مطالبات ایرلند از دیوان بین‌‌المللی حقوق دریاها و به تبع آن پاسخ و واکنش کتبی بریتانیا به این ادعاها بوده است. با شروع رسیدگی دیوان، به ساختار کلی جلسات و تبیین رأی دیوان پرداخته شده و در نهایت برخی نظرات جداگانه قضات رسیدگی کننده به پرونده، در خصوص برخی جوانب تصمیم دادگاه، مطرح شده است. این مقاله با نگارش گفتار پایانی و تحلیل کلی این پرونده به پایان رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Procedure of the MOX Plant Case in the International Tribunal for the Law of the Sea

نویسندگان [English]

  • Mousa Akefi Ghaziani 1
  • Mohammad Akefi GHaziani 2
1 Assistant Professor of Law Department of Payame Noor University of Alborz
2 PhD student in International Law, Faculty of Law, Qom University(Corresponding Author)
چکیده [English]

Abstract
This paper has been written to survey the procedure of the MOX Plant Case between Ireland and the United Kingdom. A case which has been filed in the International Tribunal for the Law of the Sea, seeking an order of Provisional Measures, against the activities of the United Kingdom in Sellafield. Study of this case, which is one of the few disputes dealt with by the ITLOS, has a double importance in terms of the nature of the case, itself and also taking the relatively fledgling activity of the ITLOS under consideration, compared to the ICJ. Undoubtedly the processes of the same dispute, through various international authorities, is the sensible feature of this case. Firstly, pointing the important features of the case, a brief study on the background of the case and the dispute between the two nations regarding the activities of this plant has been undertaken. With the filing of the case in the tribunal by Ireland, the main subject of this article is Ireland's claims and obviously the responses of the UK. The court initiating the procedure, therefore the explanation of the overall sessions and also the order of the court has been on the agenda. Finally, some of the separate opinions of the Judges in charge of the case regarding some aspects of this decision, has been raised. This article has come to an end with a conclusion and overall analysis of the case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: International Tribunal for the Law of the Sea
  • Marine Environment
  • Provisional Measures
  • Arbitral Tribunal
  • Radioactive pollution