جرایم سازمان یافته اداری ناشی از نفوذ مدیران ارشد دولتی در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم(نویسنده مسئول)

3 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

چکیده

چکیده
گاهی افراد با تبانی به منظور دست‌یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می‌کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می‌گیرد. پیش از ایجاد و یا حتی برای تدوام یک سیستم، لازم است متولیان آن تمهیداتی را بیندیشند تا در پرتو این تمهیدات، نیازهای ضروری سیستم(اعم از نیازهای مادی و غیرمادی) به گونه‌ای مرتفع شود که آن سیستم و اجزای آن بتوانند خود را با شرایط محیط منطبق کنند و در عرصه فعل و انفعالات اجتماعی بتوانند به کار خود بپردازند. هر نظامی برای درست کار کردن، نیازمند سیستم کنترل و نظارت است. ضعف در این سیستم و ناکارآمد بودن متولیان این بخش می‌تواند موجب آشفتگی در کل سیستم گردد. بنابراین فساد در ابعاد و سطوح مختلف نتیجه توسعه نیافتگی و عقب ماندگی است و در عین حال مانعی برای دست‌یابی به جامعه‌ای سالم و رشد یافته است که وجود آن می‌تواند با عوامل فردی و اجتماعی تقویت و تأیید شود. مقاله حاضر با روش تحلیلی  توصیفی به صورت روش کتابخانه ای به بررسی جرم سازمان یافته اداری که به واسطه اعمال نفوذ مدیران می باشد پرداخته، امکان و ویژگی‌های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل آن را مرور کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organized Administrative Crimes Due to the Influence of Senior Government Officials on Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Davood Mohebi 1
  • Alireza Majidi 2
  • Amin Shafiei 3
1 Assistant Professor of Public Law, Faculty of Law, Qom University.
2 Msc student of public law of Qom University(Corresponding Author)
3 PhD student of criminal law and criminology
چکیده [English]

Abstract
Sometimes people engage in illegal and coordinated activities in order to gain material and power interests, using all kinds of criminal tools. This is discussed under the heading of organized crime. Before setting up or even setting up a system, it is imperative for those responsible to consider such arrangements in order to meet the essential needs of the system (whether material or non-material) so that the system and its components can meet their requirements. Adapt to the environment and be able to work in the field of social interaction. Every system needs a system of control to work properly. Weaknesses in this system and inefficiencies of this system can cause confusion throughout the system. Corruption is therefore the result of underdevelopment and underdevelopment at various levels and at the same time it is an obstacle to a healthy and developed society that can be reinforced by individual and social factors. This descriptive-analytical method is a library-based method that examines the organized administrative crime caused by the influence of managers, reviews its possibilities and features, examines its aims, effects and instances and finally its factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Organized Crime
  • Corruption
  • Government Managers