اصل تساوی سلاح ‏ها در حقوق ایران با تاکید بر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق، رئیس دانشگاه علمی کاربردی و معاون منابع انسانی دادگستری کل استان فارس

چکیده

چکیده
اصل برابری سلاح ها از اجزاء مهم یک دادرسی عادلانه به شمار می‏ رود و بدین معنا است که در جریان دادرسی شرایطی فراهم گردد تا هر یک از طرف های دعوا، بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود به گونه ای اساسی در وضعیت نا مناسب‏تری قرار ندهد. مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سعی کرده که با الهام از حقوق کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه، بعضی از مقررات این قانون را بر پایة این اصل استوار سازد و به امکانات دفاعی برابر، برای طرف‏های دعوا نظر داشته است. با وجود آن که قانون‏گذار ایران اصل تساوی سلاح‏ها را به عنوان یکی از مهم‏ترین لوازم دادرسی عادلانه در نظام کیفری ایران به صراحت پیش‏بینی ننموده و لیکن با تأمل در مواد این قانون به ویژه مواد 2 تا 6 آن، مصادیق و جلوه‏های اصل تساوی سلاح‏ها و به طور کلی شاخص‏های دادرسی منصفانه و رعایت آن‏ها در دادرسی کیفری قابل توجه است. حمایت‌هایی نظیر حق برخورداری متهم از مساعدت وکیل، حق اطلاع و دسترسی متهم بر ادله اثبات دعوای، حق برخورداری از تسهیلات و مهلت کافی برای تهیه دفاعیه و دسترسی برابر، حق تقاضای احضار و پرسش و پاسخ از شهودله و علیه، امتناع از رسیدگی در صورت وجود قرابت بین یکی از اصحاب دعوا و مقام تحقیق و رسیدگی، اصل برائت و برابری در مقابل دادگاه، در این قانون بیان شده که همگی موجب تعدیل نابرابری امکانات بین مرجع تعقیب و متهم می‌شوند ولی از طرف دیگر وجود مواردی از قبیل تجمیع اختیار تعقیب و تحقیق در مقام واحد، عدم وجود قاضی ارجاع، عدم استقلال کامل بازپرس از دادستان و عدم اثبات ادعا از سوی دادستان در جلسه علنی دادگاه، موجب نقض اصل دادرسی منصفانه و تساوی سلاح‏ها در این قانون شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Principle of Equality of Arms in Iranian Iaw With Emphasis on the Code of Criminal Procedure Adopted in 2013

نویسنده [English]

  • Arsalan Ashrafi
Ph.D. in Law, Dean of the Faculty of Applied Science and Human Resources, Deputy of Justice, Fars Province
چکیده [English]

Abstract
The principle of equality of arms is an important component of a fair trial, which means that the prosecution will provide conditions for each of the parties to the case to make a claim in a situation that makes him or her an adversary. It basically doesn't make it any less inappropriate. The legislature of the Criminal Procedure Code of 2013 has tried to inspire some of the provisions of this law based on the law of European countries, especially France, and has given equal opportunity to the parties to the disputes. Although the Iranian legislator did not explicitly envisage the principle of equality of arms as one of the most important principles of fair trial in the Iranian penal system, but with reflection on the provisions of this law, in particular Articles 2 to 6 thereof, The examples and effects of the principle of equality of arms and generally of fair trial standards and their observance in criminal proceedings are significant. Protections such as the accused's right to counsel, the right to information and access to the defendant's substantiating evidence, the right to adequate facilities and time to prepare a defense and equal access, the right to seek summons and questions and answers, and the refusal to hear. The existence of a relationship between one of the parties to the lawsuit, the principle of acquittal and equality before the court, is stated in the law that all mitigate the inequalities of possibilities between the prosecution and the accused, but on the other hand, there are cases such as the accumulation of prosecution power and Investigation in the single position, lack of a referral judge, lack of complete independence of the prosecutor and prosecutor Proof from the prosecutor in open court, the court, in violation of the principle of fair trial and equality of arms in this law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Principle of Equality of Arms
  • Fair Trial
  • Parties to Disputes
  • Criminal Procedure Code 2013