کلیدواژه‌ها = مدیران دولتی
جرایم سازمان یافته اداری ناشی از نفوذ مدیران ارشد دولتی در حقوق ایران

دوره 2، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 45-61

داود محبی؛ علیرضا مجیدی؛ امین شفیعی