کلیدواژه‌ها = مؤسسات عمومی
چگونگی اعمال نظارت بر نحوه عملکرد بنیاد مستضعفان

دوره 5، شماره 13، اسفند 1401

10.22034/lc.2023.163264

سید مهدی رضوی؛ داوود قاسمی؛ حامد سروی