کلیدواژه‌ها = نقض تکلیف
بررسی و تحلیل تعهد به رعایت احتیاط در حقوق کامن لا

دوره 4، شماره 9، اسفند 1400، صفحه 505-526

10.22034/lc.2022.140587

رضاحسین گندمکار؛ فرزاد کرمی کلمتی