نویسنده = فاطمه آناهید
نفقه زوجه در حقوق ایران و هندوستان

دوره 3، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 77-92

10.22034/flj.2020.118840

فاطمه آناهید؛ مریم سیدمتین