دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 1-164 
4. تبیین سرقت هویت در نظام کیفری ایران

صفحه 63-85

الهام سلیمان دهکردی؛ ارشیاناز حیدریان


6. شروط ثبات قراردادها در حقوق آمریکا

صفحه 109-121

محمدباقر فیجان؛ محمدامین مرادی


7. تأثیر ارز دیجیتال بر مقررات ارز (پول) سنتی

صفحه 123-153

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی؛ رضا محبی