دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق فارس

- کشور محل چاپ: جمهوری اسلامی ایران

- نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

- شاپا چاپی: 0349 -2717

- نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه 

- زبان: فارسی (چکیده انگلیسی)

- حوزه  تخصصی: کلیه گرایش های رشته حقوق

- دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

- نمایه شده: در 6 سایت

- نوع  داوری: داوری بسته و حداقل دو داور

- زمان داوری: دو ماه

مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی تنها در صورت قبول کتبی مسئولیت علمی مقاله توسط استادان راهنما یا اعضای هیات علمی استادیار و بالاتر قابل بررسی است.

 - این دوفصلنامه از قوانین Committee on Publication Ethics) COPE) و آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند.

- ایمیل:  pzh.fars@gmail.com

  بر اساس آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/02/09 از زمان ابلاغ این آیین نامه همه نشریات وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه بندی علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی ملغی است.

 

سامانه مشابهت یاب متون سمیم نور
شماره جاری: دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 1-141