دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق فارس

- کشور محل چاپ: جمهوری اسلامی ایران

- فرمت: چاپی و الکترونیکی

- شاپا چاپی: 0349 -2717

- نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه 

- زبان: فارسی (چکیده انگلیسی)

- حوزه  تخصصی: کلیه گرایش های رشته حقوق

- دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

- نمایه شده: در 6 سایت

- نوع  داوری: داوری بدون نام

- زمان داوری: دو ماه

- ایمیل:  pzh.fars@gmail.com

 

سامانه مشابهت یاب متون سمیم نور
شماره جاری: دوره 2، شماره 5، زمستان 1398، صفحه 1-141