راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و ارسال مقاله

الف) ضابطه­ های نویسنده(گان):

1- نام و نام ­خانوادگی نویسنده(گان) باید زیر عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی نوشته شود.

2- میزان تحصیلات، رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، نام دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی نوشته شود.

3- در صورت تعدد نویسندگان، نویسنده مسئول مقاله باید مشخص شود، در غیر این صورت نفر نخست به عنوان نویسنده مسؤول تلقی خواهد شد.

4- درج رایانامه (ایمیل) نویسنده(گان)، همراه با مشخصات آنها الزامی است.

5- جهت سهولت مکاتبه با نویسنده(گان) و ارسال دوفصلنامه، نشانی کامل آنها به همراه کد پستی و شماره تلفن باید در مقاله ­ها ذکر شود.

ب) ضابطه ­های مقاله­ ها:

1- مقاله باید دارای عنوان گویا به فارسی و انگلیسی باشد.

2- مقاله باید دارای حداقل پنج هزار و حداکثر هشت هزار واژه باشد.

3- مقاله در قالب (word 2010) با قلم B zar و فونت 12 ارسال شود.

4- مقاله باید دارای ساختار علمی باشد.

5- مقاله باید دارای چکیده فارسی و انگلیسی با حداقل 150 و حداکثر 250 واژه باشد.

6- واژگان کلیدی به فارسی و انگلیسی شامل حداقل سه و حداکثر پنج واژه باشد.

7- مقاله باید نتیجه پژوهش نویسنده(گان) باشد؛ متن کامل آن پیش‌تر در جایی منتشر نشده و یا برای چاپ به مجله یا نشریة دیگری ارائه نگردیده باشد و تا پایان زمان انجام داوری به جایی ارسال نشود.

8- درج معادل انگلیسی یا فرانسوی یا زبان‌های مربوطه در زیر اسامی و واژگان تخصصی و خارجی الزامی است. همچنین یادداشت‌های توضیحی، در صورت ضرورت در پاورقی ذکر شود.

9- رعایت دستور خط و نگارش زبان فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی الزامی است و مجله در ویرایش ادبی و خلاصه کردن نوشته‌ها آزاد است.

10- چنانچه مقاله ­ای پس از مرحله داوری رد شود به هیچ عنوان برگشت داده نخواهد شد.

 11- جهت یکنواختی مقاله­ ها، در تقسیم‌بندی مطالب  از ترتیب عددی مانند الگوی ذیل استفاده شود.

1-

1-1-

2-

3-

1-3-

2-3-

پ) ضابطه های استناد:

1- این فصلنامه از روش استناد درون متنی پیروی می کند. بدین صورت که:

1-1- نام خانوادگی نویسندة اثر، سال انتشار و شماره صفحة مورد استفاده، داخل ( ) ذکر می ­شوند؛ برای نمونه: (کاتوزیان، 1393، 100).

1-2- چنانچه از یک نویسنده چند منبع با تاریخ انتشار یکسان مورد استفاده قرار گیرد، بعد از سال انتشار با افزودن الف، ب، پ، ... (به ترتیب حروف الفبا)، آن منابع مشخص می ­شوند؛ برای نمونه: (کاتوزیان، 1393، الف، 100) یا (کاتوزیان، 1393، ب، 200).

نکته: این مستلزم آن است که در فهرست منابع هم در چنین مواردی، منابع متعدد یک نویسنده به همین شیوه تقسیم گردد.

1-3- چنانچه منبع مورد استفاده دارای چند جلد باشد، بعد از شماره صفحه، شماره جلد هم نوشته می ­شود؛ برای نمونه: (کاتوزیان، 1393، ج1، 300).

2- برای ارجاع دادنامه، چنانچه دادنامه در مجموعه‌ای منتشر نشده باشد، مرجع صدور رأی، شماره دادنامه، تاریخ دادنامه و حتی‌المقدور شماره شانزده رقمی پرونده ذکر گردد.

3- فهرست منابع در پایان مقاله باید به ترتیب الفبایی و بر اساس نام خانوادگی نویسندگان تنظیم گردد.

4- در فهرست منابع چنانچه از یک نویسنده، چند منبع با تاریخ انتشار یکسان مورد استفاده قرار گیرد ترتیب منابع باید به شکل الف، ب، پ، ... باشد(توضیحات2-1-).

5- ترتیب نوشتن اطلاعات کتاب در فهرست منابع:

نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، نام کتاب، نام مترجم/مصحح، شماره جلد، ناشر، نوبت چاپ، محل نشر.

6- ترتیب نوشتن اطلاعات مقاله در فهرست منابع:

نام خانوادگی، نام، عنوان مقاله، نام مجله، شماره، سال انتشار.

7- ترتیب نوشتن مشخصات دادنامه در فهرست منابع:

مرجع صدور، شماره دادنامه، تاریخ دادنامه و حتی‌المقدور شماره شانزده رقمی پرونده.

8- با توجه به امکان ارجاع به منابع مختلف از یک نویسنده و جهت دسترسی بهتر خواننده به منبع، از (همان)، (پیشین)، (op.cit) و (Ibid) استفاده نشود.

9- جهت یکنواختی مقاله­ ها، در تقسیم‌بندی مطالب حتی­ الامکان به ترتیب از گفتار، بند (الف، ب، پ، ... به ترتیب الفبای فارسی) و سپس از ترتیب عددی (1، 2، 3، ...) استفاده شود.

ت) ضابطه ­های داوری:

1- مقاله­ ها در دو سطح داوری می‌شوند: نخست از نظر شکلی، توسط مدیر داخلی فصلنامه، بررسی­ های لازم صورت گرفته و کاستی‌ها از طریق رایانامه اعلام می‌گردد؛ سپس به نحو مقتضی به صورت محرمانه به داوری (دو نفر) ارجاع می‌شود.

2-  در صورت توافق هر دو داور بر پذیرش یا رد مقاله، برابر آن اقدام می­ شود و در صورت مغایرت نظر داوران، مقاله به داور سوم ارجاع خواهد شد.