فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

دریافت مقاله تنها از طریق سامانه دوفصلنامه تمدن حقوقی در فضای اینترنت به آدرس www.pzhfars.ir امکان‌پذیر است.

مقالة دریافتى با الگو، ساختار و زمینه‌هاى دوفصلنامه بررسى مى‌شود. در صورت عدم مطابقت مقاله در قالب دوفصلنامه، مقاله مورد نظر رد و به نویسنده مسئول اعلام خواهد شد.

مقالات پذیرفته شده اولیه توسط اعضاى هیئت تحریریه مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

مقالات تأیید شده براى دو داور تخصصى ارسال مى شود.

در صورت تأیید نهایى توسط داوران، نظر داوران و دوفصلنامه به نویسندة مسئول اعلام می‌شود.

مقاله اصلاح شده دوباره باید به از طریق سامانه ارسال شود.

مقالات اصلاح شده توسط سردبیر و یا داوران مورد تأیید نهایى قرار گرفته و در اختیار ویراستاران علمى نشریه قرار مى گیرند.

براى رفع اشکالات احتمالى (جملات یا عبارت هاى نامفهوم، جاافتاده، غیرمرتبط، استناد هاى بدون منبع، منابع با اطلاعات غلط، جداول مشکل دار، . . ) توسط ویراستار به نویسنده اعلام مى گردد. براى کم شدن این موارد و تسریع در چاپ، توصیه مى شود مقاله طبق شیوه‌نامه ارسال مقاله نشریه تنظیم شود.

پس از ویرایش علمى و رفع اشکالات، مقاله به ویراستار ادبى داده مى شود.

پس از ویرایش هاى علمى و ادبى مقاله براى صفحه آرایى ارسال مى شود.

براى کنترل و تأیید نهایى، مقالة صفحه‌آرایى شده براى نویسنده مسئول ارسال مى شود. در این مرحله رفع اشتباهات فاحش قابل اصلاح است.

مقالة نهایى پس از صفحه آرایى کامل دوفصلنامه، براى چاپ ارسال مى شود.