اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر اسماعیل شاهسوندی

حقوق تجارت بین الملل استادیار

dr.shahsavandiatyahoo.com

سردبیر

دکتر غلامحسین رضائی

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار

gh_g_rezaiiatyahoo.com

مدیر داخلی

ابوالحسن ابوالحسنی

مدرس دانشگاه

a.abolhasani18atyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامحسین رضائی

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار

gh_g_rezaiiatyahoo.com

دکتر امیرحسین رهگشا

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار

lawyer.rahatgmail.com

دکتر اسماعیل شاهسوندی

حقوق تجارت بین الملل استادیار

dr.shahsavandiatyahoo.com

دکتر علیرضا صالحی

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار

salehi_426atyahoo.com

دکتر حسین علائی

حقوق عمومی استادیار

alaee1364atyahoo.com

دکتر محمد غریبی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار

gharibi1961atgmail.com

دکتر محمد قربان زاده

حقوق بین الملل استادیار

m.ghorbanzadeh55atyahoo.com