اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سبحان طیبی

حقوق بین الملل محیط زیست استادیار گروه حقوق بین الملل محیط زیست- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

civilica.com/p/25776/
pzh.farsgmail.com
0000-0002-2668-8574

سردبیر

دکتر عباس پورهاشمی

حقوق بین الملل عضو هیات علمی و رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا (CIFILE)، تورنتو، کانادا

civilica.com/p/115400/
pzh.farsgmail.com
0000-0002-4107-2938


https://poorhashemi.canadianlion.com

مدیر داخلی

دکتر کمیل پورضیائی

حقوق بین الملل استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

ensani.ir/fa/article/author/212065
pzh.farsgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر روح الله اکرمی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

profs.qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/24762/27540/
r.akramiqom.ac.ir

دکتر پرویز باقری

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه ایلام

rms.ilam.ac.ir/profile/p.bagheri/pdf?lang=fa
pb0873yahoo.com

دکتر مهراب داراب پور

حقوق خصوصی استاد تمام حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375363
m_darabpoursbu.ac.ir

دکتر مرتضی رحیمی

علوم قرآنی و فقه دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز

tis.shirazu.ac.ir/~morahimi
mrahimishirazu.ac.ir


http://ensani.ir/fa/article/author/17180?page=2

دکتر جواد صالحی

حقوق بین الملل دانشیار حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران

www.magiran.com/author/profile/446616
javadsalehipnu.ac.ir
0000-0002-7402-1176

دکتر محمد غریبی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

research.pgu.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?Id=52
gharibi1961gmail.com

دکتر محمدجواد فتحی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mjfathi
mjfathiut.ac.ir

دکتر ناصر قاسمی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

ujsas.ac.ir/cv.php?cv=48&slc_lang=fa
dr.ghasemi76gmail.com

دکتر علی مشهدی

حقوق بین الملل دانشیار حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

qom.ac.ir/amashhadi
mashadialiyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر سعید شبانی

حقوق تجارت بین الملل عضو هیات علمی دانشگاه جیائوتونگ، شانگهای، چین

shabani_saeidhotmail.com

دکتر حمیدرضا منیبی

حقوق بین الملل استادیار گروه حقوق، دانشگاه رئوف دنگتاش، نیکوزیا، قبرس شمالی

ensani.ir/fa/article/author/30823
hamidreza.monibirdu.edu.tr
000-0003-3254-0362

دکتر حمیدرضا یونسی

حقوق تجارت بین الملل- حقوق انرژی عضو هیات علمی گروه حقوق- دانشگاه یورک- انگلستان

hamid.r.younesialumni.york.ac.uk

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر مریم افشاری

حقوق بین الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند- مدیر کلینیک های حقوقی و خانواده کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

faculty.damavandiau.ac.ir/afshari/fa
m_afsharisbu.ac.ir
0000-0003-1861-2542

دکتر مجتبی انصاریان

حقوق بین الملل استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران

www.magiran.com/author/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
m_ansarianpnu.ac.ir
0000-00002-3721-9378

دکتر تهمورث بشیریه

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/6225829/?lang=fa-ir
tahmoores_byahoo.com

دکتر میترا حسینیان

حقوق تطبیقی استادیار دانشگاه ارشاد

www.e-damavandihe.ac.ir/sites/2/41/heyatelmi.html
m.hosseinniane-damavandihe.ac.ir

دکتر مسعود خدیمی

حقوق بین الملل عمومی استادیار حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه پیام نور، استان مرکزی، واحد فراهان

cv.pnu.ac.ir/HomePage/mass1361
massoudkhadimiyahoo.com

دکتر حانیه ذاکری نیا

حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز

law.shirazu.ac.ir/~hzakeri
h.zakeriniagmail.com

دکتر زهرا ساعدی

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز

economics.scu.ac.ir/~zahrasaedi
zahrasaedi84gmail.com
0000-0002-7755-076X

دکتر شیرین شیرازیان

حقوق عمومی استادیار گروه حقوق بین الملل محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی و احد علوم و تحقیقات تهران

faculty.srbiau.ac.ir/sh-shirazian/fa
shirin_shirazianyahoo.com
0000-0003-2148-4350

دکتر آزاده صادقی

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران

az.sadeghiumz.ac.ir

دکتر مهدی قربانی قلجلو

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

humanities.wtiau.ac.ir/file/download/page/1599640140-.pdf
ghorbaanygmail.com

دکتر روح اله کریمی

حقوق خصوصی مدرس گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

karimi.rohallahgmail.com

دکتر سیدمهدی موسوی

حقوق خصوصی مدرس حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

mousavi.mlive.com

دکتر هدیه سادات میرترابی

حقوق عمومی استادیار حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

civilica.com/search/paper/n-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-o-Title-ot-desc/
mirtorabi52ut.ac.ir

دکتر طاهره سادات نعیمی

فقه و حقوق اسلامی استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر

www.magiran.com/author/profile/444812
tsnaimigmail.com
0000-0002-4760-7294

دکتر مجید نجارزاده هنجنی

حقوق عمومی استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

pl.hs.usc.ac.ir/news/5bb89eec03e89e83cf8b4567/staticpage
m.najarzadehusc.ac.ir