اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر اسماعیل شاهسوندی

حقوق تجارت بین الملل استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

dr.shahsavandiatyahoo.com

سردبیر

دکتر غلامحسین رضائی

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

gh_g_rezaiiatyahoo.com

مدیر اجرایی

دکتر محمدعلی شیخ موحد

فقه و مبانی حقوق اسلامی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

mr13561358atgmail.com

مدیر داخلی

ابوالحسن ابوالحسنی

حقوق کیفری و جرم شناسی پژوهشگر دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه

a.abolhasani18atyahoo.com
09173736519

اعضای هیات تحریریه

دکتر ارسلان اشرافی

تاریخ حقوق رییس دانشگاه علمی کاربردی و معاون منابع انسانی دادگستری کل استان فارس

amoozesh.farsatyahoo.com

دکتر غلامحسین رضائی

حقوق کیفری و جرم شناسی Teacher of Law Department of Azad University of Shiraz

gh_g_rezaiiatyahoo.com

دکتر امیرحسین رهگشا

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

lawyer.rahatgmail.com

دکتر علیرضا صالحی

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

salehi_426atyahoo.com

دکتر محمد غریبی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

gharibi1961atgmail.com

دکتر محمد قربان زاده

حقوق بین الملل استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور شیراز

m.ghorbanzadeh55atyahoo.com