اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سبحان طیبی

حقوق بین الملل محیط زیست استادیار

sobhantayebiyahoo.com
0000-0002-2668-8574

سردبیر

دکتر عباس پورهاشمی

حقوق بین الملل دانشیار و استاد مدعو مرکز جهانی شدن و حقوق بین الملل دانشگاه یوکم مونترال کانادا- رئیس مرکز و موسسه تخصصی حقوق بین الملل مونترال کانادا

ahashemyyahoo.com
0000-0002-4107-2938

مدیر داخلی

دکتر کمیل پورضیائی

حقوق بین الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

k.pourzieaigmail.com

ویراستار انگلیسی

آناهیتا سرداب

پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل مدرس دانشگاه

anna.sardab2010yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهرنوش ابوذری

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~mhrnshabouzari
mhrnshabouzariut.ac.ir

دکتر مریم افشاری

حقوق بین الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند- مدیر کلینیک های حقوقی و خانواده کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

faculty.damavandiau.ac.ir/afshari/fa
m_afsharisbu.ac.ir

دکترمجتبی انصاریان

حقوق بین الملل استادیار دانشگاه پیام نور

humanrightsbestconceptgmail.com

دکتر تهمورث بشیریه

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/6225829/?lang=fa-ir
tahmoores_byahoo.com

دکتر عباس پهلوان زاده

حقوق خصوصی استادیار

political.kiau.ac.ir/fa/page/245/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87
dr.pahlavanzadehyahoo.com

دکتر میترا حسینیان

حقوق تطبیقی استادیار دانشگاه ارشاد

m.hosseinniane-damavandihe.ac.ir

دکتر محمد غریبی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار

gharibi1961gmail.com

دکتر مهدی قربانی قلجلو

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار

ghorbaanygmail.com

دکتر حمیدرضا منیبی

حقوق بین الملل استادیار دانشگاه رئوف دنگتاش قبرس

hamidreza.monibirdu.edu.tr

دکتر هدیه سادات میرترابی

حقوق عمومی استادیار

mirtorabi52ut.ac.ir

دکتر مجید نجارزاده هنجنی

حقوق عمومی استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

pl.hs.usc.ac.ir/news/5bb89eec03e89e83cf8b4567/staticpage
m.najarzadehusc.ac.ir

دکتر پیمان نمامیان

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار دانشگاه اراک

rd.araku.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=15264
p-namamianaraku.ac.ir
0000-0001-7681-7293

دکتر حمیدرضا یونسی

حقوق تجارت بین الملل- حقوق انرژی استادیار

hamid.r.younesialumni.york.ac.uk