اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر اسماعیل شاهسوندی

حقوق تجارت بین الملل استادیار

dr.shahsavandiyahoo.com

سردبیر

دکتر محمد قربان زاده

حقوق بین الملل استادیار

m.ghorbanzadeh55yahoo.com

مدیر داخلی

ابوالحسن ابوالحسنی

مدرس دانشگاه

a.abolhasani18yahoo.com

ویراستار انگلیسی

موسی کرمی

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل مدرس دانشگاه

mousakarami136767yahoo.com
0000-0002-7536-8972

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهرنوش ابوذری

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار

mhrnshabouzariut.ac.ir

دکتر عباس پهلوان زاده

حقوق خصوصی استادیار

dr.pahlavanzadehyahoo.com

دکتر اسماعیل شاهسوندی

حقوق تجارت بین الملل استادیار

dr.shahsavandiyahoo.com

دکتر علیرضا صالحی

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار

salehi_426yahoo.com

دکتر حسین علائی

حقوق عمومی استادیار

alaee1364yahoo.com

دکتر محمد غریبی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار

gharibi1961gmail.com

دکتر محمد قربان زاده

حقوق بین الملل استادیار

m.ghorbanzadeh55yahoo.com