اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سبحان طیبی

حقوق بین الملل محیط زیست استادیار

civilica.com/p/25776/
sobhantayebiyahoo.com
0000-0002-2668-8574

سردبیر

دکتر عباس پورهاشمی

حقوق بین الملل عضو هیات علمی و رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا (CIFILE)، تورنتو، کانادا

civilica.com/p/115400/
ahashemyyahoo.com
0000-0002-4107-2938


https://poorhashemi.canadianlion.com

مدیر داخلی

دکتر کمیل پورضیائی

حقوق بین الملل استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

k.pourzieaigmail.com

ویراستار انگلیسی

آناهیتا سرداب

پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل مدرس دانشگاه

anahita.sardabicloud.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مریم افشاری

حقوق بین الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند- مدیر کلینیک های حقوقی و خانواده کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

faculty.damavandiau.ac.ir/afshari/fa
m_afsharisbu.ac.ir
0000-0003-1861-2542

دکتر روح الله اکرمی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

profs.qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/24762/27540/
r.akramiqom.ac.ir

دکتر مجتبی انصاریان

حقوق بین الملل استادیار دانشگاه پیام نور

civilica.com/search/paper/n-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-o-Title-ot-desc/
humanrightsbestconceptgmail.com
0000-0002-3721-9378

دکتر تهمورث بشیریه

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/6225829/?lang=fa-ir
tahmoores_byahoo.com

دکتر میترا حسینیان

حقوق تطبیقی استادیار دانشگاه ارشاد

www.e-damavandihe.ac.ir/sites/2/41/heyatelmi.html
m.hosseinniane-damavandihe.ac.ir

دکتر مهراب داراب پور

حقوق خصوصی استاد تمام حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375363
m_darabpoursbu.ac.ir

دکتر شیرین شیرازیان

حقوق عمومی استادیار گروه حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی و احد علوم و تحقیقات تهران

faculty.srbiau.ac.ir/sh-shirazian/fa
shirin_shirazianyahoo.com
0000-0003-2148-4350

دکتر علیرضا صالحی

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

iaushiraz.ac.ir/~salehi.426
salehi_426yahoo.com

دکتر محمد غریبی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

research.pgu.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?Id=52
gharibi1961gmail.com

دکتر مهدی قربانی قلجلو

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

humanities.wtiau.ac.ir/file/download/page/1599640140-.pdf
ghorbaanygmail.com

دکتر علی مشهدی

حقوق بین الملل دانشیار حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

qom.ac.ir/amashhadi
mashadialiyahoo.com

دکتر هدیه سادات میرترابی

حقوق عمومی استادیار حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

civilica.com/search/paper/n-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-o-Title-ot-desc/
mirtorabi52ut.ac.ir

دکتر مجید نجارزاده هنجنی

حقوق عمومی استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

pl.hs.usc.ac.ir/news/5bb89eec03e89e83cf8b4567/staticpage
m.najarzadehusc.ac.ir

دکتر حمیدرضا یونسی

حقوق تجارت بین الملل- حقوق انرژی استادیار

hamid.r.younesialumni.york.ac.uk

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر محبت (آلینا) رزمام دووا

روابط بین الملل مدرس و عضو مرکز توسعه لندن

cy.linkedin.com/in/muhabbat-alina-rozmamedova-a5a581b8
alina.rozmamedovalcfordev.com
0000-0001-9916-9209

دکتر سعید شبانی

حقوق تجارت بین الملل دانشگاه جیائوتونگ شانگهای چین

shabani_saeidhotmail.com

دکتر مِهتاپ کارا

روابط بین الملل استادیار دانشگاه Bahçe Şehir، قبرس شمال

avesis.istanbul.edu.tr/mehtap.kara/
mehtap.karabaucyprus.edu.tr
0000-0001-7764-5593

دکتر حمیدرضا منیبی

حقوق بین الملل استادیار گروه حقوق، دانشگاه رئوف دنگتاش، قبرس شمالی

hamidreza.monibirdu.edu.tr
0000-0003-3254-0362

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر مسعود خدیمی

حقوق بین الملل عمومی استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فراهان

cv.pnu.ac.ir/HomePage/mass1361
massoudkhadimiyahoo.com

دکتر حانیه ذاکری نیا

حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز

law.shirazu.ac.ir/~hzakeri
h.zakeriniagmail.com

دکتر زهرا ساعدی

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز

economics.scu.ac.ir/~zahrasaedi
zahrasaedi84gmail.com
0000-0002-7755-076X

دکتر آزاده صادقی

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران

az.sadeghiumz.ac.ir

دکتر جواد صالحی

حقوق بین الملل دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور تهران

www.magiran.com/author/profile/446616
javadsalehipnu.ac.ir
0000-0002-7402-1176

دکتر روح اله کریمی

حقوق خصوصی استادیار

karimi.rohallahgmail.com

دکتر سیدمهدی موسوی

حقوق خصوصی استادیار

mousavi.mlive.com

دکتر طاهره سادات نعیمی

فقه و حقوق اسلامی استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر

www.magiran.com/author/profile/444812
tsnaimigmail.com
0000-0002-4760-7294