بر اساس نویسندگان

ا

ح

ر

  • رضائی، غلامحسین [1] استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

ز

س

ش

ص

ع

ف

  • فیجان، محمدباقر [1] استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی نورآباد ممسنی
  • فروتن، مصطفی [2] استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

ق

ک

گ

م

و

  • وهبی، زهرا [2] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه