اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر مرتضی رحیمی

علوم قرآنی و فقه دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز

tis.shirazu.ac.ir/~morahimi
mrahimishirazu.ac.ir
0000-0001-9504-3895


http://ensani.ir/fa/article/author/17180?page=2