اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر عباس پورهاشمی

حقوق بین الملل عضو هیات علمی و رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا (CIFILE)، تورنتو، کانادا

civilica.com/p/115400/
pzh.farsgmail.com
0000-0002-4107-2938


https://poorhashemi.canadianlion.com