اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر عباس پورهاشمی

حقوق بین الملل دانشیار و استاد مدعو مرکز جهانی شدن و حقوق بین الملل دانشگاه یوکم مونترال کانادا- رئیس مرکز و موسسه تخصصی حقوق بین الملل مونترال کانادا

civilica.com/p/115400/
ahashemyyahoo.com
0000-0002-4107-2938


https://poorhashemi.canadianlion.com