اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سبحان طیبی

حقوق بین الملل محیط زیست استادیار گروه حقوق بین الملل و حقوق انرژی- دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

civilica.com/p/25776/
sobhantayebiyahoo.com
0000-0002-2668-8574

سردبیر

دکتر همایون مافی

حقوق تجارت بین الملل استاد تمام حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

ujsas.ac.ir/cv/400/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C
mafiujsas.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر عباس پورهاشمی

حقوق بین الملل عضو هیات علمی و رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا (CIFILE)، تورنتو، کانادا

civilica.com/p/115400/
ahashemyyahoo.com
0000-0002-4107-2938


https://poorhashemi.canadianlion.com

مدیر داخلی

دکتر کمیل پورضیائی

حقوق بین الملل استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

ensani.ir/fa/article/author/212065
k.pourzieaigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهراب داراب پور

حقوق خصوصی استاد تمام حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375363
m_darabpoursbu.ac.ir

دکتر ناصر قاسمی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

ujsas.ac.ir/cv.php?cv=48&slc_lang=fa
dr.ghasemi76gmail.com

دکتر پرویز باقری

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه ایلام

rms.ilam.ac.ir/profile/p.bagheri/pdf?lang=fa
pb0873yahoo.com

دکتر محمدجواد فتحی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mjfathi
mjfathiut.ac.ir

دکتر روح الله اکرمی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

profs.qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/24762/27540/
r.akramiqom.ac.ir

دکتر علی مشهدی

حقوق بین الملل دانشیار حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

qom.ac.ir/amashhadi
mashadialiyahoo.com

دکتر جمال بیگی

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

maragheh.iau.ir/fa/faculty?page=2
jamal.beigiyahoo.com
0000-0002-2379-2309

دکتر جواد صالحی

حقوق بین الملل دانشیار حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران

www.magiran.com/author/profile/446616
javadsalehipnu.ac.ir
0000-0002-7402-1176

دکتر محمد غریبی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

research.pgu.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?Id=52
gharibi1961gmail.com

دکتر محمدرضا کیخا

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار فقه و مبانی حقوق، دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/mrkaykha/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
kaykhahamoon.usb.ac.ir

دکتر مرتضی رحیمی

علوم قرآنی و فقه دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز

tis.shirazu.ac.ir/~morahimi
mrahimishirazu.ac.ir
0000-0001-9504-3895


http://ensani.ir/fa/article/author/17180?page=2

دکتر فرزاد پارسا

فقه شافعی دانشیار، گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان.

research.uok.ac.ir/~fparsa/
farzad4083yahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر سعید شبانی

حقوق تجارت بین الملل عضو هیات علمی دانشگاه جیائوتونگ، شانگهای، چین

shabani_saeidhotmail.com

دکتر حمیدرضا منیبی

حقوق بین الملل استادیار گروه حقوق، دانشگاه رئوف دنگتاش، نیکوزیا، قبرس شمالی

ensani.ir/fa/article/author/30823
hamidreza.monibirdu.edu.tr
000-0003-3254-0362

دکتر حمیدرضا یونسی

حقوق تجارت بین الملل- حقوق انرژی عضو هیات علمی گروه حقوق- دانشگاه یورک- انگلستان

hamid.r.younesialumni.york.ac.uk

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر مریم افشاری

حقوق بین الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند- مدیر کلینیک های حقوقی و خانواده کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

faculty.damavandiau.ac.ir/afshari/fa
m_afsharisbu.ac.ir
0000-0003-1861-2542

دکتر امین امیریان فارسانی

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران.

www.magiran.com/author/profile/439494/%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c
amirian.aminyahoo.com

دکتر مجاهد امیری

حقوق بین الملل عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده، آباده، ایران

dr.mojahedamirigmail.com
0000-0001-6591-7512

دکتر مجتبی انصاریان

حقوق بین الملل استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران

www.magiran.com/author/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
m_ansarianpnu.ac.ir
0000-00002-3721-9378

دکتر میترا حسینیان

حقوق تطبیقی استادیار دانشگاه ارشاد

www.e-damavandihe.ac.ir/sites/2/41/heyatelmi.html
m.hosseinniane-damavandihe.ac.ir

دکتر مسعود خدیمی

حقوق بین الملل عمومی استادیار حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه پیام نور، استان مرکزی، واحد فراهان

cv.pnu.ac.ir/HomePage/mass1361
massoudkhadimiyahoo.com

دکتر زهرا ساعدی

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز

economics.scu.ac.ir/~zahrasaedi
zahrasaedi84gmail.com
0000-0002-7755-076X

دکتر شیرین شیرازیان

حقوق عمومی استادیار گروه حقوق بین الملل محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی و احد علوم و تحقیقات تهران

faculty.srbiau.ac.ir/sh-shirazian/fa
shirin_shirazianyahoo.com
0000-0003-2148-4350

دکتر مهدی قربانی قلجلو

حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

humanities.wtiau.ac.ir/file/download/page/1599640140-.pdf
ghorbaanygmail.com

دکتر روح اله کریمی

حقوق خصوصی مدرس گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

karimi.rohallahgmail.com

دکتر سیدمهدی موسوی

حقوق خصوصی مدرس حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

mousavi.mlive.com

دکتر هدیه سادات میرترابی

حقوق عمومی استادیار حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

civilica.com/search/paper/n-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-o-Title-ot-desc/
mirtorabi52ut.ac.ir

دکتر مجید نجارزاده هنجنی

حقوق عمومی استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

pl.hs.usc.ac.ir/news/5bb89eec03e89e83cf8b4567/staticpage
m.najarzadehusc.ac.ir

ویراستار ادبی

خانم سمیه سیاه پشت

روابط بین الملل کارشناس ارشد روابط بین الملل

pub.siahposhtyahoo.com

ویراستار انگلیسی

آقای محمدمهدی داور

فلسفه و حکمت اسلامی کارشناس فلسفه و حکمت اسلامی، دپارتمان فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران

www.magiran.com/author/profile/479126/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1
mohamadmahdidavarut.ac.ir
0000-0002-1379-4765