تحلیل شرایط اساسی تشکیل قرارداد در انعقاد قراردادهای الکترونیکی؛ مسئولیت‌ها و مجازات‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، خمین، ایران (نویسنده مسئول)

2 گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22034/lc.2024.435777.1435

چکیده

انعقاد قرارداد الکترونیکی به عنوان یکی از روش‌های نوین انعقاد قرارداد، در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از حقوقدانان و قانونگذاران قرار گرفته است. این قراردادها، همانند قراردادهای سنتی، دارای شرایط اساسی تشکیل قرارداد هستند. شرایط اساسی تشکیل قرارداد، شرایطی هستند که درصورت فقدان آن‌ها، قرارداد باطل و بی‌اثر خواهد بود. قرارداد الکترونیکی، در اصول و شرایط اساسی، با قراردادهای سنتی ماهیت یکسان دارد. ولی با وجود این ساختار شکلی، محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و هدف از انجام آن، بررسی شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی، تحلیل شرایط اساسی تشکیل قرارداد، تفاوت شرایط اساسی عقد قرارداد در قراردادهای سنتی با قراردادهای الکترونیکی و مسولیت ناشی از نقض این شرایط می ‏باشد‏. برخی از یافته های این پژوهش نشان می دهد که انعقاد قرارداد الکترونیکی مزایای بسیاری دارد، ازجمله کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان و سهولت در دسترسی به قرارداد. با این حال، انعقاد قرارداد الکترونیکی نیز می‌تواند منجر به برخی مسئولیت‌های کیفری شود. طرفین قراردادهای الکترونیکی، درصورت عدم رعایت شرایط اساسی تشکیل قرارداد، مسئول جبران خسارات وارد شده به یکدیگر خواهند بود. این خسارات، می‌تواند شامل خسارات مادی، معنوی و منافعی که طرف قرارداد به دلیل عدم انجام تعهدات قراردادی از دست داده است باشد. علاوه بر این، طرفین قراردادهای الکترونیکی، درصورت ارتکاب جرائم کامپیوتری، ازجمله کلاهبرداری رایانه ای، جعل رایانه‌ای و... در انعقاد قرارداد، به مجازات‌های مقرر در قانون تجارت الکترونیکی محکوم خواهند شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the basic Conditions of Contract Formation in the Conclusion of Electronic Contracts; Responsibilities and Penalties

نویسندگان [English]

  • Zahra Ansarifar 1
  • Maryam Kamaei 2
1 PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Khomein Branch, Khomein, Iran (Corresponding Author)
2 Department of Criminal Law and Criminology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Electronic contract conclusion as one of the new methods of contract conclusion has attracted the attention of many lawyers and legislators in recent years. These contracts, like traditional contracts, have the basic conditions for forming a contract. The basic conditions for forming a contract are the conditions that, if they are absent, the contract will be void and ineffective. The electronic contract, in basic principles and conditions, has the same nature as traditional contract. But despite this formal structure, the electronic environment has given new features and concepts to this type of contracts. The current research was carried out with a descriptive-analytical method, and the purpose of doing it is to examine the conditions of concluding electronic contracts, analyze the basic conditions of contract formation, the difference between the basic conditions of concluding a contract in traditional contracts and electronic contracts, and the liability resulting from the violation of these conditions. Some of the findings of this research show that concluding an electronic contract has many advantages, including reducing costs, saving time, and ease of access to the contract. However, concluding an electronic contract can also lead to some criminal liability. The parties of electronic contracts will be responsible for compensating the damages caused to each other if they do not comply with the basic conditions of forming the contract. These damages can include material, and moral damages and benefits that the contracting party has lost due to non-fulfillment of contractual obligations. In addition, the parties to electronic contracts, in case of committing computer crimes, including computer fraud, computer forgery, etc., during the conclusion of the contract, will be sentenced to the penalties prescribed in the electronic commerce law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Contract
  • Basic Conditions of Contract
  • Computer Forgery
  • Electronic Fraud