تأثیر قرارداد بیست ساله بر روابط دوجانبه میان ایران و روسیه در دولت سیزدهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب، تهران،‌ ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، شهرقدس، ایران

10.22034/lc.2024.441860.1447

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی  تأثیر قرارداد بیست ساله اخیر در روابط دوجانبه میان ایران و روسیه پرداخته است. این پژوهش که به روش توصیفی–تحلیلی صورت گرفته است مناسبات دوجانبه میان دو کشور را در گذشته بررسی نموده است. روابط ایران و روسیه دربرگیرنده نوعی روابط در ساختار رابطه با ابرقدرت اما در قالب همسایگی می باشد. پرسش اصلی پژوهش این است که با در نظر داشت فضای جدید بین المللی و به ویژه اراده سیاسی دو کشور ایران و روسیه برای تصویب قرارداد بلندمدت بیست ساله چه تحولی در روابط فی مابین اتفاق خواهد افتاد؟ فرضیه پژوهش بر این اساس طرح شده که به نظر می رسد که روابط ایران و روسیه با توجه به قرارداد بیست ساله وارد مرحله جدیدی در روابط دوجانبه و حتی منطقه شده است. رویکرد جهانی به روسیه در قبال مناقشه اوکراین و وضع تحریم های سنگین بر علیه روسیه از طرف غرب، به ناچار روسیه را به سمت کشورهای منطقه و شرق سوق خواهد داد و به نظر می رسد بهترین زمان برای ایجاد یک ارتباط مؤثر، پایدار و بلندمدت با در نظر داشتن منافع ملی ایران و با توجه به شرایط داخلی کشور می باشد. نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت قرارداد اخیر بر روابط بلندمدت دوجانبه بر اساس شرایط جدید نظام بین الملل می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Twenty-Year Contract on Bilateral Relations between Iran and Russia in the 13th Government

نویسندگان [English]

  • Sayyed Amin Amin Hosseini 1
  • Ahmad Shohani 2
  • Iraj Morvati 3
1 Master of Political Science, Payam Noor University, Tehran West Branch, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 ​Assistant Professor of Political Science, Payam Noor University, Tehran West Branch, Tehran, Iran
3 Doctoral student of criminal law and criminology, lecturer of Islamic Azad University, Shahr-Quds branch, Shahr-Quds, Iran
چکیده [English]

The article examines the impact of the recent twenty-year agreement on the bilateral relations between Iran and Russia. The hypothesis of the research has been carried out in a descriptive-analytical method, which has examined the bilateral relations between the two countries in the past. The relations between Iran and Russia include a kind of relations in the structure of the relationship with the superpower but in the form of neighborhood. The main question is, considering the new international environment and especially the political will of two countries, Iran and Russia, to ratify a long-term agreement of twenty years, what evolution will happen in the relations between them? The hypothesis of the research is based on the fact that it seems that Iran-Russia relations have entered a new stage in bilateral and even regional relations due to the 20-year agreement. The global approach to Russia regarding the Ukraine conflict and the imposition of heavy sanctions against Russia from the West will inevitably push Russia towards the countries of the region and the East, and it seems to be the best time to establish an effective, stable and long-term relationship. Considering the national interests of Iran and taking into account the internal conditions of the country. The results show the positive impact of the recent agreement on long-term bilateral relations based on the new conditions of the international system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran and Russia
  • Bilateral Relations
  • Strategic Alliance
  • Realism
  • Twenty-Year Contract