معاونت در جرم در حقوق آمریکا و ایران؛ مطالعه‌ای با تأکید بر ابزار‌گرایی کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

10.22034/lc.2024.440880.1444

چکیده

اصل بر شخصی بودن مسئولیت است؛ هیچ کس بار گناهان دیگری را به دوش نمی‌کشد. با این همه، در تمام نظام‌های حقوقی متمدن جهان ازجمله آمریکا و ایران، در برخی موارد،  از این اصل عدول می‌شود. هرگاه کسی دیگری را به طریقی در ارتکاب رکن مادی جرم، یاری کند یا سبب وقوع جرم شود، اگر‌چه، شخص معین یا تسهیل‌کننده، نقشی در ارتکاب رکن مادی جرم ندارد اما به دلیل سببیت در وقوع جرم، مستوجب عقاب است. در نظام حقوقی ابزار‌گرایی آمریکا، معاون، به مثابه مباشر جرم، مجازات می‌شود. این امر اگر‌چه از منظر قدرت بازدارندگی، قابل توجیه است اما با معیار‌های عدالت کیفری منافات دارد. در نظام حقوقی ایران، با تکیه بر پایبندی به اصول عدالت کیفری، مجازات معاون اخف از مجازات مباشر است که از نظر بازدارندگی، دست‌کم در برخی موارد، ضعیف عمل نموده اما با اصول عدالت کیفری سازگار‌تر به نظر می‌رسد. بر مبنای همین تفاوت به نظر می‌رسد که در دو نظام، مفهوم، ماهیت، قلمرو، شرایط و آثار معاونت در جرم در حقوق آمریکا و ایران واجد اختلاف بنیادین می‌باشد. سوال پژوهش حاضر این است که تحلیل معاونت کیفری باساس مبانی حقوق کیفری به ویژه ابزار‌گرایی، چگونه صورت می‌گیرد؟ در این پژوهش، ضمن پاسخ به این مسئله به روشی تحلیلی-توصیفی، پیشنهاد شده است تا با اعمال برخی معیار‌ها، از افراط و تفریط موجود در آمریکا و ایران، فاصله گرفته تا علاوه بر تحقق عدالت کیفری، سایر آرمان‌ها و اهداف مانند بازدارندگی نیز محقق گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assistant in Crime in American and Iranian Law; a Study with an Emphasis on Criminal Instrumentalism

نویسنده [English]

  • Rohollah Ahangaran
PhD in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The principle is personal responsibility; No one bears the burden of another's sins. However, in all the civilized legal systems of the world, including America and Iran, in some cases, this principle is deviated from. Whenever someone helps someone else in committing the material element of the crime or causes the crime to occur, even though the specific person or the facilitator does not have a role in committing the material element of the crime, due to the causation of the crime, he is liable to punishment. In the instrumentalist American legal system, the deputy is punished as the mastermind of the crime. Although this is justifiable from the point of view of deterrence, it is against the standards of criminal justice. In Iran's legal system, based on adherence to the principles of criminal justice, the punishment of the deputy is lower than the punishment of the supervisor, which is weak in terms of deterrence, at least in some cases, but seems more consistent with the principles of criminal justice. Based on this difference, it seems that in the two systems, the concept, nature, territory, conditions, and effects of aiding and abetting crime in American and Iranian laws have fundamental differences. The question of the current research is how the analysis of the criminal deputy is done based on the principles of criminal law, especially instrumentalism. In this article, while answering this problem in an analytical-descriptive way, it has been suggested that by applying some criteria, it would distance itself from the excesses in America and Iran, so that in addition to the realization of criminal justice, other ideals and goals such as deterrence be realized

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deterrence
  • Criminal Instrumentalism
  • American Criminal Law
  • Accomplices
  • Collusion