معیار تفکیک شکنجه از سایر رفتارهای غیرانسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/lc.2024.450164.1459

چکیده

حق رهایی از «شکنجه» و «سایر رفتارهای غیرانسانی»، ازجمله حقوق بنیادینی‌ است که در راستای حمایت از تن و جان آدمی شکل گرفته و بیان‌گر انسانی سالم در دو بعد پیش‌گفته است. در اکثر قریب به اتفاق اسناد بین‌المللی و به تبع آن‌ها قوانین داخلی کشورها، در کنار «شکنجه» به «رفتار یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز»، بدون این‌که معیار دقیقی برای تفکیک این اصطلاحات بیان شده باشد، اشاره رفته است. با توجه به گستردگی موضوع، این نوشتار محدود به شناسایی معیاری برای احراز شکنجه از سایر رفتارها و نه مجازات‌های غیرانسانی ا‌ست. با مطالعه‌ و تحلیل اسناد بین‌المللی عام، خاص و رویه‌ قضایی مراجع بین‌المللی مشخص گردید که معیارهای متعددی برای تفکیک این سوءرفتارها ارائه شده است. ازجمله‌ آن‌ها، معیار شدت است که با توجه به یافته‌های این پژوهش، معیاری صحیح‌تر به‌نظر می‌رسد. همچنین میزان شدت یک رفتار، خود تابعی از عوامل دیگر همچون سن، جنس بزه‌دیده و... است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Criteria for Distinguishing Torture from other Inhuman Treatment

نویسنده [English]

  • Mahan Ghorbani Pasvisheh
Master of Criminal Law and Criminology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The right to be free from "torture" and "other inhuman treatments" is one of the fundamental human rights that was established in order to protect the physical and mental well-being of a person and requires a healthy human being in two dimensions. In the vast majority of international documents and, as a result, the domestic laws of countries, next to "torture", "cruel, inhuman and degrading treatments or punishments" Are mentioned, without specifying a precise criterion for separating these terms. Due to the scope of the issue, this article is limited to identifying a criterion for verifying torture from other inhuman treatments and not punishments. By studying and analyzing the general and specific international documents and the judicial procedures of the international courts, it was determined that several criteria have been provided to distinguish between these ill-treatments. Among them is the intensity criterion, which according to the findings of this research, seems to be a more correct criterion. Also, the intensity of a treatment is a function of other factors such as age, sex of the victim etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Torture
  • Cruel Treatment
  • Inhuman Treatment
  • Degrading Treatment
  • The Criterion of Intensity