مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران و انگلستان در قبال آزارگری عاطفی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار مدعو گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش، کیش، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2024.451119.1466

چکیده

آزار عاطفی که یکی از اَشکال سوءاستفاده روانی است، به سلسله رفتارهای عمدی اطلاق می‌شود که در بستر یک رابطه صمیمی از سوی فرد مورد اعتماد قربانی اعمال شده و باعث ورود تاثیرات روحی و عاطفی نظیر بی‌ثباتی خلقی یا از دست دادن عزت نفس می شود. در حقوق کیفری ایران و انگلستان، قانونگذار، برخی رفتارهای مبتنی بر آزارگری عاطفی را مشمول ضمانت اجراهای کیفری قرار داده است. ازجمله می توان به بند اول ماده 500 مکرر از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) مصوب 1399 و در انگلستان ماده 76 قانون جرایم خطرناک مصوب 2015 میلادی اشاره کرد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با رویکردی تطبیقی با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Legislative Criminal Policy of Iran and England Regarding Offences Related to Emotional Abuse

نویسندگان [English]

  • Behrooz Javanmard 1
  • Sahar Fatemi 2
1 Visiting Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Department of Electronics, Tehran, Iran
2 PhD student in criminal law and criminology, Islamic Azad University, Kish branch, Kish, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Emotional abuse, one of the forms of psychological abuse, refers to a series of intentional behaviors that are applied in the context of an intimate relationship by a person trusted by the victim and causes mental and emotional effects such as mood instability or loss of self-esteem. In the criminal laws of Iran and England, the legislator has included some behaviors based on emotional abuse under the guarantee of criminal executions. Among others, we can refer to the first paragraph of Article 500 of the Islamic Penal Code of the Corporal Punishment Act 2019 and in England, Article 76 of the Serious Crime Act 2015. This study is written using the descriptive-analytical method with a comparative approach using library resources. According to the results of the research, compared to the Iranian legislators, in the field of dealing with emotional abuse, the English legislator has first taken the lead through different forms of control by the partner or emotional support under the heading of domestic violence, and secondly, he has a more comprehensive view of the issue. Some cases of emotional abuse have been foreseen on a case-by-case basis in the law on preventing and combatting violence against women and improving their security against abuse, which is currently awaiting approval in the Islamic parliament.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Abuse
  • Mental Inductions
  • Coercive Control
  • Serious Crime Act 2015