ارتقای حقوق فرهنگی در پرتو دین اسلام و نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

10.22034/lc.2024.450321.1460

چکیده

حقوق فرهنگی به‌عنوان نسل دوم حقوق بشر همواره از مباحث مهم حقوق داخلی کشورها و نیز حقوق بین‌الملل بوده است به‌طوری‌که قوانین داخلی و نیز اسناد بین‌المللی این حقوق را مورد تأکید و توجه قرار داده‌اند. حقوق فرهنگی به دلیل گستردگی و تنوع‌پذیری بسیار زیاد دولت‌ها را بر آن واداشته است که بر پایه هویت فرهنگی جامعه خود، قوانین و مقررات لازم را در راستای آن تنظیم نموده و بر حفظ و ارتقای آن کمک نمایند. با وجود چالش‌های موجود، کشور جمهوری اسلامی ایران همواره سعی بر ارتقای حقوق فرهنگی داشته است. در این پژوهش نگارندگان با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نحوه ارتقای حقوق فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که در ایران تلاش‌های زیادی جهت ارتقای حقوق فرهنگی شده است و دستاوردهای حاصل از این تلاش‌ها موجب ارتقای حقوق فرهنگی در حوزه آموزش، توجه به فرهنگ دینی کشور، تحقق شعارهای انقلاب اسلامی و... شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Promotion of Cultural Rights in the Light of Islamic Religion and Iran's Legal System

نویسندگان [English]

  • Alireza Ansari Mahyari 1
  • Zahra Sadat Hosseini 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran (Corresponding Author)
2 PhD student of International Law, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Cultural rights, as the second generation of human rights, have always been an important subject in domestic legal systems and international law, to the extent that they have been highlighted and given attention in domestic laws and international documents. The extensive and diverse nature of cultural rights has prompted governments to regulate necessary laws and regulations based on the cultural identity of their society and to assist in its preservation and promotion. Despite the existing challenges, the Islamic Republic of Iran has always endeavored to enhance cultural rights. In this research, The promotion of cultural rights within the Islamic Republic of Iran using the descriptive- analytical method is examined. The findings of this study indicate that substantial efforts have been made in Iran to promote cultural rights, and the accomplishments resulting from these efforts have contributed to the advancement of cultural rights in the fields of education, attention to the country's religious culture, and the realization of the slogans of the Islamic Revolution and more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Cultural Rights
  • Iran
  • International Documents
  • Human Rights