آثار ضمانت حسن انجام تعهد در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تابناک، لامرد، ایران

10.22034/lc.2024.451592.1467

چکیده

ضمانت حسن انجام تعهد که یکی از جوانب حقوق تعهدات است، به این معنی است که اگر متعهد به تعهدش به نحو احسن وفا نکند، متعهدله می‌تواند از محل ضمانتی که برای حسن ایفاء آن تعهد وجود دارد، خسارات وارده به خود را جبران کند. از مهم ترین شرایط صحت ضمانت حسن انجام تعهد، این است که ضمانت مقرر شده باید متناسب موضوع تعهد باشد،‌ به عبارت دیگر، برای هر تعهدی نمی‌توان هرگونه ضمانتی را برقرار ساخت، مثلاً برای تعهدات قائم به شخص نمی‌توان ضمانت شخصی معین کرد. مهم ترین نتیجه و اثری که از ضمانت حسن انجام تعهد حاصل می‌شود، این است که صرف ایفاء تعهد موجب ابراء متعهد نمی‌شود، بلکه تعهد باید به نحو احسن وفا شود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است، ابتدا معانی و مفاهیم مربوط به ضمانت حسن انجام تعهد بیان شده است و سپس با توجه به نظریات علماء فقه و حقوق به تجزیه و تحلیل آن ها مبادرت شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of the Guarantee of Good Performance of Obligations in Iranian Law

نویسنده [English]

  • Aslan Alizadeh
Master of Private Law, Tabnak University, Lamard, Iran
چکیده [English]

The guarantee of the good performance of the obligation, which is one of the aspects of the rights of obligations, means that if the obligee does not fulfill his obligation properly, the obligee can compensate the damages caused to him from the place of the guarantee that exists for the good performance of that obligation. One of the most important conditions for the validity of the guarantee of good fulfillment of the obligation is that the stipulated guarantee must be appropriate to the subject of the obligation, in other words, it is not possible to establish any guarantee for every obligation, for example, personal guarantee cannot be established for obligations based on a person. The most important result and  obtained from the guarantee of good fulfillment of the obligation is that the mere fulfillment of the obligation does not lead to the discharge of the obligee, but the obligation must be fulfilled properly. The research methods in this research is descriptive-analytical. First, the meanings and concepts related to the guarantee of good performance of the obligation are stated, and then they are analyzed according to the theories of jurisprudence and law scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Guarantee
  • Commitment
  • Commitment Fulfillment Guarantee
  • Commitment Fulfillment