هوش مصنوعی و تاثیر آن بر سیستم قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2024.449179.1455

چکیده

امروزه هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری نوین، قادر است بهبودها و خلأهایی را  در فرآیند رسیدگی قضایی ایجاد کند. هوش مصنوعی ممکن است چالش هایی در زمینه  حفظ حقوق مدنی و حریم خصوصی، شفافیت و عدالت، ارائه اطلاعات و داده‌های نامطمئن ایجاد کند و به کاهش تعامل بین انسان و دادگاه منجر شود. این پژوهش می تواند  به ارتقای فهم ما از این تکنولوژی و نحوه استفاده‌ از آن در دادگاه‌ها کمک کند و همچنین می‌تواند به ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی هوش مصنوعی بر رسیدگی قضایی و تأثیر آن بر عدالت و دسترسی به دادرسی کمک کند. در این پژوهش با استفاده از ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی به شناخت بهتر از تاثیر هوش مصنوعی بر کارایی سیستم قضایی پرداخته شده و راهکارهای مناسبی را برای افزایش کارایی این سیستم بر سیستم  قضایی دادگاه ها ارائه نموده است. از مهم ترین اهداف این پژوهش می‌توان به کاهش زمان مورد نیاز برای رسیدگی به پرونده‌ها، افزایش دقت و صحت تصمیم‌گیری، افزایش شفافیت قضایی و ارتقاء فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها با استفاده از فناوری هوش مصنوعی اشاره کرد. این پژوهش‌ نشان داده‌ است که با استفاده از هوش مصنوعی، می‌توان بهبود‌های قابل توجهی در کارایی، دقت، سرعت و دسترسی به عدالت در سیستم قضایی داشت. اما در عین حال، باید به مسائل حفظ حقوق و حریم شخصی، الگوریتم‌ها، پذیرش اجتماعی و خطرات امنیتی توجه کرد و اقدامات مناسب برای مقابله با این مسائل انجام داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Artificial Intelligence and its Effect on the Judicial System

نویسندگان [English]

  • Amirreza Mahmoudi 1
  • Maryam Bahrekazemi 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Lahijan, Iran
2 Master's student in private law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Lahijan branch, Lahijan, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Nowadays, artificial intelligence (AI), as a new technology, can create improvements and loopholes in the process of judicial proceedings. Artificial intelligence may create challenges in the field of maintaining civil rights and privacy, transparency, and justice, providing uncertain information and data, and reducing interaction between humans and the court. This research can help improve our understanding of this technology and how it is used in courts, and it can also evaluate the positive and negative effects of artificial intelligence on judicial proceedings and its effect on justice and Access to proceedings. In this research, using library tools and descriptive-analytical methods, we will better understand the impact of artificial intelligence on the efficiency of the judicial system, and provide suitable solutions to increase the efficiency of this system on the judicial system of the courts, one of the most important goals of this research. It is possible to mention the reduction of the time needed to process cases, increase the accuracy and accuracy of decision-making, increase judicial transparency, and improve the process of handling cases using artificial intelligence technology. This research has shown that by using artificial intelligence, there can be significant improvements in efficiency, accuracy, speed, and access to justice in the judicial system. But at the same time, one should pay attention to the issues of protecting rights and privacy, algorithms, social acceptance, and security risks and take appropriate measures to deal with these issues.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Intelligence
  • Judicial System
  • Judicial Proceedings
  • Automation
  • Smart Court