جایگاه هوش مصنوعی در صحت سنجی ادله داوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2024.447141.1452

چکیده

ارزیابی یا اعتبار سنجی ادله طرفین داوری، با توجه به گسترش معاملات و حجم عظیمی از داده ها در تعیین سرنوشت حل و فصل اختلاقات و صدور آرای منصفانه تاثیر بسزایی دارد. ادغام هوش مصنوعی و داوری، رویکرد نوین، به منظور ارزیابی بهتر و دقیق مستندات طرفین حل اختلاف می باشد. در این راستا، برخی کشور ها شروع به وضع قوانین و مقررات در حوزه هوش مصنوعی و داوری نموده اند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی جایگاه هوش مصنوعی و تاثیر آن در فرایند صحت سنجی مستندات داوری می باشد. این پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیلی پیش رفته و پس از تحلیل موضوع، نتیجه گیری می نماید که ابزارهای هوش مصنوعی به طور مستقیم و غیرمستقیم فرایند صحت سنجی ادله را تسهیل و تسریع می نماید. همچنین تاکید می نماید نظر به چالش های اخلاقی، حقوقی و فنی، نظارت انسانی به منظور تضمین فرایند صحت سنجی ادله ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Place of Artificial Intelligence in the Validation of Arbitration Evidence

نویسندگان [English]

  • Homayoun Mafi 1
  • Fatemeh Ghanad 2
  • Mohammad Amin Esmaeilpour 3
1 Professor, Department of International Trade Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, University of Science and Culture, Tehran, Iran
3 Doctoral student of private law, Faculty of Humanities, University of Science and Culture, Tehran, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

The evaluation or validation of the evidence of the arbitration parties, considering the expansion of transactions and a huge amount of data, has a significant impact on determining the fate of conflict resolution and issuing fair votes. The integration of artificial intelligence (AI) and arbitration is a new approach, in order to better and accurately evaluate the documents of the parties to resolve the dispute. In this regard, some countries have started to establish rules and regulations in the field of artificial intelligence and arbitration. The purpose of this article is to investigate the place of artificial intelligence and its impact on the process of authentication of arbitration documents. This research proceeds with a descriptive-analytical approach and after analyzing the issue, it concludes that artificial intelligence tools directly and indirectly facilitate and accelerate the process of verifying evidence. It should be noted that, considering the ethical, legal, and technical challenges, human supervision is necessary to ensure the process of verifying the evidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Intelligence
  • Authentication
  • Evidence
  • Arbitration