جرم انگاری اظهار خلاف واقع مطلع در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

10.22034/lc.2022.156010

چکیده

یکی از مهم ترین راه ها برای کشف واقعیت که قاضی تحقیق و یا قاضی دادگاه فراروی خود دارد استفاده از اطلاعات اشخاص مطلع از فرآیند مجرمانه است. قاضی تحقیق با حضور در صحنه جرم و یا در محل دادسرا از افرادی که شاهد وقوع جرم بوده و یا به نحو دیگری دارای اطلاعاتی در این زمینه هستند کسب اطلاع کرده و ابعاد مختلف پرونده را بررسی می نماید. در این میان ممکن است به دلایل مختلفی از جمله وجود نفع شخصی و یا حتی ترس از مقام قضایی فرد مطلع اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع به مقام قضایی نماید. اگرچه صرف این عنوان در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده است اما ایجاد اخلال در فرآیند دادرسی به عنوان یکی از جرایم علیه عدالت قضایی به شمار می رود که طبیعتا قابل سزادهی و کیفرپذیری است. در مقاله حاضر موضوع فوق با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد مختلف آن تبیین شده است. نهایتا چنین نتیجه گیری می شود که ارائه اطلاعات خلاف واقع به مقام قضایی عملی است در راستای انحراف دادرسی و طبیعتا این عمل مجرمانه بوده و مستحق کیفر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminalization of Informing the Contrary in Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Saead Asadzadeh 1
  • Fatemeh Ahadi 2
  • Mojtaba Kanjori 3
1 M.Sc. Student of Criminal Law for Children and Adolescents, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Maragheh Branch, Maragheh, Iran
3 Master student of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
One of the most important ways to find out what the investigating judge or trial judge is facing is to use the information of people who are aware of the criminal process. By attending the crime scene or at the prosecutor's office, the investigating judge obtains information from people who have witnessed the crime or otherwise have information in this regard, and examines the various dimensions of the case. In the meantime, for various reasons, such as self-interest or even fear of the judicial authority, the informed person may provide false information to the judicial authority. Although this title alone is not criminalized in the Islamic Penal Code, disrupting the judicial process is considered one of the crimes against judicial justice, which can naturally be punished and punishable. In the present article, the above issue has been studied using analytical-descriptive method and its various dimensions have been explained. Finally, it is concluded that providing false information to the judicial authority is a act in order to the deviation of proceedings and naturally, this act is criminal and deserves punishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • False Statements
  • Aware’s Information
  • Aware
  • Crime Against Judicial Justice