بررسی تأسیس بیلمنت در نظام حقوقی انگلستان، ایالات متحده آمریکا و تطبیق آن با نهاد امانت در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قائمشهر، کارشناس ارشد حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار، کارشناس ارشد حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

10.22034/lc.2022.145778

چکیده

تأسیس حقوقی بیلمنت با ترکیب برخی از ویژگی‌های حقوق قراردادها و ضمان قهری سیلی از اختلاف نظر را در رابطه با ماهیت اصلی آن به وجود آورده است. از این روی کوشش بسیاری برای شناخت، بررسی این مفهوم و جایابی این تأسیس در نظام کامن‌لا صورت پذیرفته است. به باور عده‌‌‌ کثیری از حقوقدانان، بیلمنت عبارت است از تحویل کالا به شخصی با هدف معین با این شرط که بیلی همان کالا را پس از پایان هدف مشخص، به بیلور یا شخصی که وی تعیین می‌نماید، تحویل دهد. به نظر می‌رسد که بیلمنت با نهاد امانت در حقوق ایران شباهت‌هایی دارد. چرا که عقود اجاره، رهن و وثیقه، حمل و نقل، ودیعه و عاریه از مصادیق برجسته بیلمنت به شمار می‌آیند. لکن تفاوت‌هایی نظیر این که غصب از مصادیق ضمان قهری در حقوق ایران است که از مصادیق آشکارای بیلمنت محسوب می‌شود، نیز وجود دارد که حاکی از تمایز این دو تأسیس حقوقی از یکدیگر می‌باشد. لذا موجبات پژوهشی تطبیقی با این موضوع فراهم شده است و با عنایت به این مسئله، نگارندگان در صدد بررسی مفهوم بیلمنت و اقسام آن خواهند بود، چرا که اساساً سوال اصلی پژوهش نیز همین می‌باشد. شایان توجه است که پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش و داده‌های آن به روش کتابخانه‌ای گردآوری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Establishment of Bailment in the British and American Legal Systems and its Application to the Trust Institution in Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Nastaran Arzainan 1
  • Mahsasadat Nabavi 2
1 Assistant Professor of Public and Revolutionary Court of Ghaemshahr, Master of Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Assistant Professor of Shahriar Public and Revolutionary Court, Master of Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Bailment institution originates from the common law system, which has a disagreement over its position, scope, rules and effects. Bailment in Iranian law is equivalent to a deposit, bail, delivery, guarantee, and trustee translation that is not exact. It seems that Iran's closest legal entity to the Bailment is "yade Amani". There are several categories of this institution, of which the most important one can be, the classification of the Bailment on the basis of responsibility and the degree of the fate of Bailee (goods possessor). Enterprise transport operations of instances of bailment operations and has played a key role in the classification. Obviously, the purpose of the research is to identify the less-known concept of the bailment and, consequently, the effect of this institution on Iranian law and maritime transportation. Therefore, in the present study, while comparative study bailment in the UK and the US with the rights of Iran's rights and position of the bailment concept, in marine cargo as well as take a look at featured.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bailment
  • Trust
  • Coercive Guarantee
  • Contract