آسیب شناسی کیفرگذاری موجود در جرایم خانوادگی موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375؛ از تبیین آسیب ها تا ارائه راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

10.22034/lc.2022.143996

چکیده

در راستای صیانت از حریم نهاد خانواده و پیشگیری از نقض حقوق و تکالیف توسط اعضای آن، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 طیفی از رفتارهای ارتکابی در این حوزه را جرم انگاری نموده است. جرم انگاری این رفتارها به تنهایی وافی به مقصود نیست و دقت نظر و نگرش عمیق در تعیین ضمانت اجرای متناسب کیفری برای اثرگذاری بیشتر و بهتر مقرره کیفری لازم و ضروری می نماید. با بررسی عناوین مجرمانه مزبور، آسیب هایی به چشم می خورد که با فلسفه وضع کیفر در نهاد خانواده مغایر است؛ به تعبیر بهتر وضع عنوان مجرمانه مشتمل بر ضمانت اجرای کیفری در راستای حفظ و تداوم خانواده بوده است و حال آن که اتخاذ پاره ای مجازات های نامتناسب نه تنها راهگشا نبوده بلکه وضع موجود را نیز پیچیده تر می کند. به همین منظور پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی نگارش یافته است، در صدد آسیب شناسی کیفر در عناوین مجرمانه وضع شده در حوزه خانواده است تا ضمن شناسایی، احصاء و تشریح آسیب های موجود که مبتنی بر اصول کلی حاکم بر کیفر و اهداف کیفرها صورت می گیرد به راهکارهایی متقن، همه جانبه و کاربردی نائل گردد. بدیهی است هدف آن است تا از بطن آسیب ها، راهکارها و رویکردهایی جامع و مانع اتخاذ شود و در عین حال توجهی ویژه به حقوق بزهکار، بزه دیده و نهاد خانواده صورت پذیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Determining the Punishment in Family Crimes in Fifth Book of the Islamic Penal Code (Tazirat) Approved in 1996; From Explaining the Damage to Providing Solutions

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mozafari Anari 1
  • Mohammad Amini Zadeh 2
  • Ali Arefi Maskoni 2
1 Master of Criminal Law and Criminology, Department of Law, Faculty of Law and Theology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran (Corresponding Author)
2 Assistant Professor of Law, Faculty of Law and Theology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

In order to protect the privacy of the family institution and prevent the violation of rights and duties by its members, fifth book of the Islamic Penal Code (Tazirat) adopted in 1996 has criminalized a range of behaviors in this area. The criminalization of these behaviors alone is not true to its purpose and requires careful consideration and deep attitude in determining the guarantee of proper criminal execution in order to make the criminal regulation more effective and better. Examining these criminal titles, there are harms that are contrary to the philosophy of punishment in the institution of the family; In other words, the criminal title includes the guarantee of criminal execution in order to protect and maintain the family, while the adoption of some disproportionate punishments is not only not helpful but also complicates the current situation. For this purpose, the present study, which has been written by descriptive, analytical and applied methods, seeks the pathology of punishment in criminal titles in the field of family to identify, count and describe the existing harms based on the general principles governing punishment and the purposes of the punishments are achieved, convincing, comprehensive and practical solutions have been achieved. Obviously, the purpose is to adopt comprehensive and preventive approaches, strategies and approaches from the heart of harms, and at the same time, special attention should be paid to the rights of the offender, the victim and the institution of the family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Determining the Punishment
  • Family Crimes
  • Rights and Duties of Family Members
  • Fifth Book of the Islamic Penal Code (Tazirat) Approved in 1996