رویکرد سیاستگذاری های زیست محیطی در کاهش مخاطرات؛ راهبردها و رهیافت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان، تهران، ایران

2 کارشناس حقوق، موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

10.22034/lc.2022.142576

چکیده

امروزه برخی از مخاطرات زیست محیطی و از جمله آن تغییر اقلیم، ره آورد استفاده از بنیان های انرژی همچون سوخت های فسیلی است. شاید بتوان به قطعیت گفت نظام جهانی به دنبال راهکارهای دقیق تری برای جلب مشارکت دولت ها جهت کاهش مخاطرات زیست محیطی پیش رو است. لزوم این واکنش، فراکنش های موثری همچون مفهوم توسعه پایدار و دیپلماسی زیست محیطی است که نظام حقوق بین الملل محیط زیست و علوم دیگر تدریجا و به صورت چند سویه به آن توجه دارند. هدف از انجام این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، تبیین راهبردهای کاربست رژیم سیاستی سبز در پرتو ارزشگذاری، سیاستگذاری و مقرراتگذاری زیست محیطی است. بی تردید می توان اذعان داشت که سیاست های پیش رو در جریان اجلاس های جهانی و تلاش های پیش رو و اهمیت به دیپلماسی محیط زیست می تواند تلاطم موجود را بسامان تر کند و نقش دمکراتیک دولت ها بیش از پیش عیان گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Policy Approach in Reducing Risks; Strategies and Approaches

نویسندگان [English]

  • Zahra Tallieeolia 1
  • Davud Khorramdel 2
1 Assistant Professor of Law, Iranian Institute of Electronic Higher Education, Tehran, Iran
2 BSc in Law, Iranian Institute of Electronic Higher Education, Tehran, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Today, environmental hazards, including climate change, result from the use of energy sources such as fossil fuels. It can be said with certainty that the disrupted global system is looking for more precise solutions to attract the participation of governments to reduce environmental risks. The necessity of this reaction is effective interactions such as the concept of sustainable development, which the system of international environmental law and other sciences is gradually and multifaceted paying attention to. The purpose of this research, which is written in a descriptive-analytical method, is to explain the strategies of the political regime and the application of green democracy in the light of environmental valuation, policy-making and regulation. Undoubtedly, it can be acknowledged that the policies pursued during the World Summit and the forthcoming efforts and the importance of environmental diplomacy can alleviate the existing turmoil and the democratic role of governments become more apparent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy
  • Biosphere
  • Democracy and Diplomacy
  • Sustainable Development
  • Environmental Risks