حقوق بزهدیدگان و بزهکاران در قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه؛ نقدها و چالش ها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس دانشگاه علمی و کاربردی اهواز، اهواز، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس دانشگاه علمی و کاربردی اهواز، اهواز، ایران

10.22034/lc.2022.140525

چکیده

قانون آئین دادرسی فرانسه در سال 1804 میلادی تهیه و تحت عنوان آئین ناپلئون به نظام عدالت کیفری معرفی شد. اساساً این قانون با توجه به نیازهای آن زمان فرانسه تدوین شده است. این قانون از بدو تاسیس تاکنون مکررا دچار تغییر و بروزرسانی شده است. از آن جائی که این قانون با تغییرات بعدی برای اکثر کشورهائی که از قانون عرفی پیروی نمی کنند به عنوان یک شاخص خوب مورد بهربرداری قرار گرفته، طبق مطالعات صورت گرفته در قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه که آخرین تغییرات آن در سال 2010 اعمال شده از یک سری معایب و نقاط ضعف مهمی رنج می برد، که انگیزه مناسبی برای پرداختن به چالش های این قانون در این مقاله که هدف عمده در نگارش این مقاله پرداخت به برخی نقاط ضعف ها و معایب آیین دادرسی کیفری در آخرین نسخه  2010 میلادی آن می باشد. این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی نشان می دهد قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه  دارای مواد طولانی، تکراری و اضافه گوئی های فراوان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the Rights of Victims and Offenders in the French Criminal Procedure Criticisms and Challenges

نویسندگان [English]

  • Sadegh Fetili 1
  • Ebrahim Moghdam 2
1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Lecturer at Ahvaz University of Science and Technology, Ahvaz, Iran (Corresponding Author)
2 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Lecturer at Ahvaz University of Science and Technology, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The Code of French Procedure was drafted in 1804 and introduced to the criminal justice system as the Napoleonic Code. This law was basically formulated according to the needs of France at that time. This law has been frequently changed and updated since its inception. Since this law has been used as a good indicator for most countries that do not follow the customary law with subsequent amendments, according to studies conducted in the French Code of Criminal Procedure, the last amendment of which was implemented in 2010 from a Suffers a series of important shortcomings and weaknesses, which is a good incentive to address the challenges of this law in this article, the main purpose of writing this article is to address some of the weaknesses and shortcomings of criminal procedure in the latest version of 2010. This article shows in an analytical-descriptive way that the French Code of Criminal Procedure has long, repetitive and exaggerated materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Procedure
  • victims
  • offenders
  • criticisms
  • challenges
منابع
فارسی
- اردبیلی، محمدعلی، 1383، علوم جنائی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، نگهداری تحت‌نظر، تهران، انتشارات سمت.
- تدین، عباس، 1391، قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه، تهران، انتشارات خرسندی.
- شعبانی، مجید، 1391، متون حقوقی جزائی حقوق کیفری انگلستان، تهران، انتشارات جنگل.
- فضائلی، مصطفی، 1387، دادرسی عادلانه محاکمات کیفری بین المللی، چاپ اول، تهران، انتشارات شهردانش.
- فتیلی، صادق، 1396، ضابطان دادگستری و آئین دادرسی کیفری، چاپ اول، اهواز، انتشارات پژوهندگان راه دانش.
- میرزایی، علیرضا، 1386، محشای قانون آئین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات بهنامی.
لاتین
- Krocher and Moller v. Switzerland, European Commission on Human Rights, 43 DR 3425, 1982, no 8673/78
- Gozzi, Marie-Hélèn, LETERRORISM, éditionellipses, paris 2003.
- S, GuinchardetJ, Buisson, Procédure pénale; 4èmeédition, paris, éditionLitec, 2008.
- Code de Procédure Pénale Français
- Code Pénal Français