اهمیت ایجاب در قانون مدنی ایران و اصول قراردادهای تجاری بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

10.22034/lc.2022.140497

چکیده

ایجاب اولین اراده موثر در انعقاد قرارداد می باشد که توسط موجب اعلان می گردد. قیدوبند ایجاب برخلاف سایر اعمال حقوقی توسط خود موجب مقرر می گردد و مخاطب ایجاب باید طبق مفاد ایجاب قبول خود را اعلان نماید. لازم به ذکر است که به امر ایجاب توسط قانون مدنی ایران به طور مستقل اشاره نشده و در نتیجه حقوقدانان با مطالعه تفسیری و تطبیقی مواد قانون مدنی ایران و سایر کشورها برای ایجاب اصولی را مقرر نموده اند. این در حالی است که اصول قراردادهای تجاری بین المللی در چند ماده قواعدی را برای ایجاب وضع نموده و در توضیحات ذیل هر ماده با ذکر مثال و بسط متن ماده به شرح قواعد ایجاب پرداخته است. از جمله ویژگی های مشترک هر دو قانون حفاظت از حقوق مخاطب ایجاب در مقابل موجب می باشد بدین صورت که موجب نمی تواند در هر صورت از ایجاب خود رجوع کند مگر با وجود شرایط مقرر در قانون.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research on the Importance of Offer in Iranian Civil Law and the UNIDROIT Principles

نویسنده [English]

  • Morteza Javan Sarand
Bachelor of Laws, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
چکیده [English]

 
Offer is the first effective will in concluding a contract, which is announced by the offer or. offer restriction, unlike other legal acts, is imposed by itself and the addressee of offer must declare his acceptance according to the provisions of offer. It should be noted that the issue of imperative is not mentioned independently by the Iranian civil law, and as a result, jurists have established principles for obligatory by interpretive and comparative study of the articles of the civil law of Iran and other countries. This is while the UNIDROIT principle of international commercial contract in some articles have set rules for the requirement and in the explanations of each article, by mentioning an example and expanding the text of the article, the rules of requirement have been explained. One of the common features of both laws is the protection of the rights of the addressee against the cause.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Offer
  • Acceptance
  • Offer or
  • Offeree
  • Unidroit
منابع
فارسی
- امامی، حسن، 1395، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ سی و هفتم، تهران، انتشارات اسلامیه.
- امیری قائم مقامی، عبدالمجید، 1392، حقوق تعهدات، تهران، انتشارات میزان.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1398، حقوق تعهدات، چاپ پنجم، تهران، انتشارات گنج دانش.
- شعاریان، ابراهیم و ترابی، ابراهیم، 1395، حقوق تعهدات، چاپ دوم، تهران، انتشارات شهردانش.
- شهیدی، مهدی، 1395، حقوق مدنی، چاپ بیستم، تهران، انتشارات مجد.
- صفایی، حسین، 1396، حقوق مدنی، چاپ بیست و هشتم، تهران، انتشارات میزان.
- قنواتی، جلیل، 1383، مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول، چاپ اول، قم، انتشارات بوستان کتاب.
- کاتوزیان، ناصر، 1396، اعمال حقوقی، چاپ هجدهم، تهران، انتشارات گنج دانش.
- کاتوزیان، ناصر، 1398، قواعد عمومی قراردادها، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات گنج دانش.
لاتین
- Bonell, Michael Joachim, 2018. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: An Article-by- Article Commentary, Kluwer Law International.
- CanAksoy, Hüseyin, 2014. Impossibility in Modern Private Law A Comparative Study of German, Swiss and Turkish Laws and the Unification Instruments of Private Law; Springer International Publishing Switzerland.
 -Felemegas, John, 2007. An International Approach to the Interpretation of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) as Uniform Sales Law, Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York; Information on this title: www.cambridge.org/9780521868723
 -Fontaine, De Ly, Marcel, Filip, 2006, DRAFTING INTERNATIONAL CONTRACTS An Analysis of Contract Clauses، Includes bibliographical references and index. ISBN 1-57105-355-7
 -Kono, Toshiyuki, 2018. Transnational Commercial and Consumer Law Current Trends in International Business Law, Springer Nature Singapore, Pte Ltd. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1080-5
قوانین
- قانون مدنی مصوب 1307
- اصول قراردادهای تجاری بین المللی