اصول و قواعد حاکم بر اخلاق حرفه ای در شغل وکالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه

10.22034/lc.2022.134644

چکیده

وجود اخلاق حرفه ای در یک جامعه و در مشاغل مختلف موجب پیشرفت آن جامعه در سطوح مختلف خواهد شد. در حرفه وکالت نیز رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط وکلا علاوه بر این که موجب برکت در شغل وکالت است موجب حفظ اعتماد و حس امنیت و اطمینان مردم نسبت به جامعه وکالت می باشد. نقش وکلا به عنوان وکلای مدافع متخصص در اجرای عدالت ایجاب می نماید که آنان شرافتمندانه و ماهرانه رفتار نمایند. رعایت اصول اخلاق حرفه ای همچون رازداری، رعایت مصلحت موکل، انجام مورد وکالت، رعایت شئون وکالت، صداقت و درستکاری، وفاداری، رعایت ادب، انصاف و شجاعت در حرفه وکالت بر هر وکیلی در رابطه با موکلش لازم و ضروری به نظر می رسد. در نظام حقوقی ایران نیز اقدامات صورت گرفته در زمینه تدوین اصول اخلاق حرفه ای وکالت و اعمال ضمانت اجراهای عدم رعایت این اصول که شامل مسئولیت انتظامی، مدنی و کیفری می شود قابل تقدیر است، ولی کماکان جای خالی وجود یک آئین نامه تدوین شده مشخص در این زمینه بیش از پیش احساس می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles and Rules Governing Professional Ethics in the Legal Profession

نویسندگان [English]

  • Rostam Aliakbari 1
  • Yasser SHakeri 2
1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran (Corresponding Author)
2 PhD student in criminal law and criminology and university lecturer
چکیده [English]

The existence of professional ethics in a society and in different professions will lead to the development of that society at different levels. In the legal profession, the observance of the principles of professional ethics by lawyers, in addition to being a blessing in the legal profession, also maintains the trust and sense of security and confidence of the people towards the legal community. The role of lawyers as specialized defense attorneys in the administration of justice requires that they behave with dignity and skill. Observance of the principles of professional ethics such as confidentiality, observance of the client's interests, performing the case of advocacy, observance of the duties of advocacy, honesty and integrity, loyalty, observance of politeness and fairness and courage in the profession of advocacy seems necessary for any lawyer in relation to his client. In the Iranian legal system, the measures taken to formulate the principles of professional ethics of advocacy and the implementation of guarantees for non-compliance with these principles, which include disciplinary, civil and criminal liability, are commendable, but there is still a vacancy in the regulations. This field is felt more than ever.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Ethics
  • Advocacy
  • principles
  • Lawyer
  • Judiciary
منابع
- قرآن کریم
- نهج البلاغه
فارسی
- انصافداران، محمدرضا، 1390، بررسی تطبیقی وظایف حرفه ای وکیل دادگستری، چاپ دوم، تهران، انتشارات جاودانه جنگل.
- خلیلی عراقی، مریم، 1382، نانوشته هائی از اصول اخلاق حرفه ای، مجله تدبیر، شماره 138.
- دیلمی، احمد و آذربایجانی، مسعود، 1396، اخلاق اسلامی، چاپ هشتادوششم، قم، دفتر نشر معارف.
- طیبی، سبحان و کریمی، روح الله، 1398،  جستارهای راهبردی در مسیر حرکت به سمت بایسته های حرفه ای علم حقوق، مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی.
- طیبی، سبحان؛ کریمی، روح الله؛ قدیری یگانه، شبنم، 1398، فنون سخنوری و دفاع در محاکم قضائی، چاپ اول، تهران، انتشارات چراغ دانش.
- عمید، حسن، 1390، فرهنگ عمید، جلد اول و جلد دوم، چاپ سی و هشتم، تهران، مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر.
- قهرمانی، نصراله، 1384، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، چاپ دوم، تهران، نشر نسل نیکان.
- کاتبی، حسینقلی، 1357، وکالت (مجموعه مقالات)،چاپ دوم، تهران، انتشارات آبان.
- کشاورز، بهمن، 1400، وکیل دادگستری و اخلاق حرفه ای، چاپ هفتم، تهران، نشر کشاورز.
- معین، محمد، 1390، فرهنگ فارسی معین، جلد اول، چاپ سی و هشتم، تهران، انتشارات بهزاد.
- مهدوی کنی، محمدرضا، 1398، اخلاق عملی، چاپ نهم، قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران.
- غضنفری، علی اکبر، 1390، درآمدی بر اخلاق حرفه ای وکالت، مجله کانون وکلا، شماره 212.
- محمودی، اشرف، 1390، اخلاق حرفه ای در وکالت، مجله کانون وکلا، شماره 212.
عربی
- طباطبائی، سیدمحمدحسین، 1389، نهایه الحکمه، جلد اول، چاپ پنجم، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
لاتین
-Airaksinen, Timo, The philosophy of professional Ethics, EOLSS, Unesco, 2003.
قوانین
- قانون وکالت مصوب 1315
- قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ایران مصوب 1356