آثار نفقه زوجه در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، ایران

10.22034/lc.2021.132910

چکیده

یکی از مهم‌ترین حقوق مالی زوجه، نفقه می‌باشد که برخلاف سایر حقوق مالی، در طول زندگی زناشویی نیز جریان دارد. در حقوق ایران، وظیفه تأمین مالی مخارج زندگی بر عهده زوج است که این وظیفه در قالب نفقه بیان شده و با توجه به مفهوم نفقه و ظهور نیازهای جدید، نیاز به بررسی رابطه این دو نسبت به یگدیگر بیشتر احساس می‌شود. تغییر سبک زندگی زنان و خانواده، پیدایش هزینه‌های جدید و رشد آگاهی حقوقی در خانواده از مسائلی است که اهمیت بحث نفقه را نشان می‌دهد. از منظر فقه و حقوق ایران نفقه به عنوان یک حق مالی برای زن و افراد واجب‌النفقه می‌باشد که در صورت برخورداری افراد واجب‌النفقه از این حق می‌بایست به آن‌ها تعلق گیرد، به طوری که نفقه در زمینه روابط مالی هم در دوران زناشویی و هم پس از انحلال آن در همه مراحل زندگی کاربرد دارد. در حقوق فرانسه، زوج برای مادام‌العمر وظیفه حمایت از زن را بر عهده دارد و نفقه تعهدی است که طی آن یک نفر که دارای امکانات بوده مکلف به تأمین امرار معاش (نفقه) شخص دیگری می‌باشد. در این کشور، تکلیف معاضدت و یاری و تعهد مشارکت در مخارج ازدواج مبنای رابطه نفقه میان زوجین را تشکیل می‌دهد. از آن جایی که نیازهای امروز زنان نسبت به گذشته تغییر یافته، لازم است قانونگذار نیز مطابق با نیازهای جدید اقشار جامعه جهت رفع آن‌ها درصدد اصلاح قوانین گذشته برآید یا در راستای حل این مشکل قوانین جدیدی را وضع نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Wife Alimony in Iranian and French Law

نویسنده [English]

  • Mostafa Afzali Goroh
PhD Student in Private Law, Islamic Azad University, Meybod Branch, Meybod, Iran
چکیده [English]

One of the most important financial rights of a wife is alimony, which, unlike other financial rights, also applies during married life. In Iranian law, the couple is responsible for financing living expenses, which is expressed in the form of alimony, and due to the concept of alimony and the emergence of new needs, the need to examine the relationship between the two is felt more than each other. Changing the lifestyle of women and the family, the emergence of new costs and the growth of legal awareness in the family are issues that show the importance of the alimony debate. From the perspective of Iranian jurisprudence and law, alimony is a financial right for women and obligated persons who, if they have this right, must be entitled to it, so that alimony in the field of financial relations both during marriage and after dissolution. It is used in all stages of life. Under French law, a spouse is responsible for protecting the wife for life, and alimony is an obligation under which one person who has the means is obliged to provide for another person. In this country, the duty of assistance and the obligation to participate in the expenses of marriage form the basis of the alimony relationship between the couple. Since the needs of women today have changed compared to the past, it is necessary for the legislator to amend the laws of the past in accordance with the new needs of the sections of society or.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alimony
  • Marriage
  • Obedience
  • Performance Guarantee
منابع
- امامی، سیدحسن، 1377، حقوق مدنی، جلد چهارم، چاپ پانزدهم، تهران، کتابفروشی اسلامیه.
- امیری، محمد، 1392، مطالعه تطبیقی نفقه زوجه در حقوق ایران، مصر، عراق و لبنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1353، حقوق خانواده، دوره متوسط حقوق مدنی، تهران، چاپخانه حیدری.
- صفایی، سیدحسین و امامی، اسدالله، 1378، مختصر حقوق خانواده، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر.
- فرشتیان، حسن، 1388، نفقه زوجه: پژوهش تطبیقی حقوق مدنی ایران و سایر نظام‌های حقوقی، چاپ سوم، قم، بوستان کتاب قم.
- کاتوزیان، ناصر، 1357، حقوق مدنی خانواده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- کاتوزیان، ناصر، 1375، حقوق مدنی خانواده، چاپ اول، تهران، نشر یلدا.
- محسنی، سعید، 1379، نفقه زوجه در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فرانسه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع).
- مطهری، مرتضی، 1357، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ هشتم، تهران، انتشارات صدرا.
قوانین
- قانون مدنی مصوب 1307
- کتاب پنجم  قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375
- قانون حمایت از خانواده مصوب 1391
- قانون اساسی فرانسه مصوب 1793
- قانون مدنی فرانسه
- قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه