ارزیابی قانون حاکم بر موافقتنامه های داوری آنسیترال با تاکید بر حقوق فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی، نورآباد ممسنی، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی، نورآباد ممسنی، ایران(نویسنده مسئول)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیل و ارزیابی قانون حاکم بر موافقتنامه های داوری آنسیترال از بدو شروع تاکنون با تاکید بر حقوق فرانسه اجرا شده است. روش مطالعه این پژوهش توصیفی، تحلیلی و کتابخانه ای بوده است. داوری بین المللی روشی برای حل اختلافات بین المللی است که در آن طرفین اختلافات را به جای رجوع به نهاد قضایی به نهاد داوری ارجاع می دهند. یافته ها نشان دادند تعیین قانون قابل اعمال، یک عمل مستقل در روند حل اختلافات در دادرسی­ های دادگاهی می باشد. در داوری تجاری بین المللی نیز این یک موضوع بسیار اساسی است. در واقع مشخص شدن قواعد حقوقی مهم ترین موضوع داوری بین المللی می باشد و نه تنها از لحاظ حقوقی، بلکه از جنبه­ عملی نیز بر هر داوری تأثیرگذار است. در این مقاله درصدد تشخیص و ارزیابی قانون حاکم بر موافقتنامه های داوری آنسیترال با تاکید بر حقوق فرانسه طبق قوانین ایران و فرانسه و قانون نمونه­ آنسیترال هستیم و در موارد سکوت طرفین در این زمینه باید قانون مبحوث عنه و حاکم بر قرارداد را بیابیم. نتایج نشان داد که مواد قانون نمونه‌ آنسیترال و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و قوانین راجع به داوری فرانسه در بسیاری از موارد شباهت دارند و قانون فدرال فرانسه تدوین کلی حقوق بین‌الملل خصوصی فرانسه را تشکیل می‌دهد که در حوزه‌‌‌ قضایی دادگاه‌‌‌های فرانسه و انتخاب حقوقی طرفین کاربرد دارد و در اجرای داوری‌های خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Law of Governing UNCITRAL Arbitration Agreements with Emphasis on French Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Moghaddam Fard 1
  • Zahra Ahmadi 2
1 Assistant Professor, Department of Private Law, Islamic Azad University, Noorabad Mamasani Branch, Noorabad Mamasani, Iran
2 Master of Private Law, Islamic Azad University, Noorabad Mamasani Branch, Noorabad Mamasani, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

The present aim is study analysis of law governing agreements of uncitral arbitration from the beginning until today with emphasis on French law. The study method of this research was descriptive, analytical and library. International arbitration is a method of resolving international disputes in which the parties refer the dispute to the arbitral tribunal instead of to the judiciary. This is also a very fundamental issue in international commercial arbitration. The findings showed determining applicable law is an independent science and action in the process of disputes resolution initial at the courts. This is a fundamental subject in the international commercial arbitration. In fact determining the legal law evaluation and duties of the are the most important subjects, the most important subject in international arbitration and it is not only important legally but also practically. In this article we are trying to recognize and analysis of law governing agreement of UNCITRAL arbitration from the beginning until today with emphasis on French law and according to Iran and French laws and UNCITRAL example  law We must be able to find law governing contract in silence of the law. Findings showed that UNCITRAL example law and international commercial arbitration law of Iran are similar to laws refer to French arbitration mostly and we can say about French federal law, the mashaelei law causes commonediting of French international private law that it is using in the jurisdiction of French courts and law election of parties and imply in other arbitrations and judges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law
  • Arbitration Agreements
  • Arbitration Law
  • UNCITRAL Model Law
  • French Law