بررسی تطبیقی جبران خسارت ناشی از نقض مالکیت فکری در حقوق ایران و موافقتنامه تریپس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، بابلسر، ایران

3 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران(نویسنده مسئول)

چکیده

حقوق مالکیت فکری، به مجموعه قواعد و مقرراتی اطلاق می گردد که در چهارچوبی مشخص به حمایت و حفاظت از آفرینش های فکری می پردازد. پدیدآورنده، برای بهره برداری مادی و معنوی از اثری که آفریده است، ناچار به انعقاد قراردادهای گوناگونی می باشد که تخطی هر کدام از اشخاص طرف مقابل قرارداد، ممکن است به حقوق مادی و یا معنوی پدیدآورنده آسیب وارد نماید. همچنین ممکن است نقض حقوق پدیدآورنده از سوی اشخاص ثالث و در فضای خارج از قرارداد صورت پذیرد که به موجب آن حقوق مادی و معنوی مؤلف، در معرض تضییع قرار می‌گیرد. سؤالی که در این خصوص مطرح می گردد، این می باشد که آیا قوانین موضوعه کشور ایران، توانسته اند خود را با کنوانسیون ها و موافقتنامه های بین المللی مالکیت فکری از جمله تریپس هماهنگ سازند؟ در پاسخ به سؤال مذکور، به نظر می رسد که در قوانین موضوعه کشور ایران، همانند موافقتنامه تریپس، خسارات ناشی از نقض مالکیت فکری، به صورت مادی و معنوی قابل مطالبه خواهد بود؛ با این تفاوت که موافقتنامه تریپس در حیطه جبران خسارت، ضوابط و معیارهائی از جمله حق الامتیاز متعارف و غرامت منصفانه را دارا می باشد که به موجب آن، حق مؤلف به درستی احقاق می گردد اما در قوانین موضوعه ایران، صرفاً به درج عبارت جبران خسارت بسنده شده و از کم و کیف آن مطلبی بیان نشده است؛ همچنین قوانین مذکور در حیطه اقدامات موقتی و احتیاطی نیز  با کاستی هائی مواجه می باشد که از جمله‌ آن می توان به عدم تصریح به انهدام و معدوم نمودن کالاهای مشابه اشاره کرد که نیاز به تصریح قانونگذار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Compensation for Intellectual Property Violations in Iranian Law and the Trips Agreement

نویسندگان [English]

  • Hamid Abhari 1
  • Sam Mohammadi 2
  • Ehsan Nemati 3
1 Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran,, Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Master of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran(Corresponding Author)
چکیده [English]

Intellectual property rights refer to a set of rules and regulations that protect intellectual creation in a specific framework. The author, for the material and spiritual exploitation of the work has created, and concluded various contracts that violate each of the parties to the contract, may harm the material or moral rights of the originator. There may also be violations of the rights of the originator by third parties and in an out-of-contract area, under which the material and moral rights of the author are subject to a breach. There are some questions about whether there is sufficient guarantee in Iran's laws of the country? Are there appropriate solutions to the TRIPS agreement? According to Iranian law, the damage caused by a violation of intellectual property, such as the Trips Agreement, will be materially and morally indispensable, with the difference that the Trips Agreement in the field of compensation, rules and standards, including the standard royalty And fair compensation, in which the copyright is correctly recognized, however in Iran's laws it is merely incontestable to the terms of compensation and is not stated in the terms and conditions of the article; Temporary and precautionary issues are also subject to shortcomings, including lack of clarity and similar goods are disposed of.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual property
  • Breach of the right of the author
  • Compensation
  • Rights of Iran
  • Agreement of the trips