آلودگی صنعتی و حق بر محیط زیست، رویکردی به اسناد بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا،ایران(نویسنده مسئول)

چکیده

این مقاله به بررسی آلودگی صنعتی و حق بر محیط زیست در حقوق بین الملل می پردازد. در ابتدا به این سوال پاسخ می دهد که حق بر محیط زیست و عاری از آلودگی های صنعتی چگونه به عنوان حقوق بنیادین انسان محسوب شده و در رابطه با آلودگی های ناشی از فعالیت های صنعتی و حق بر محیط زیست دارای چه ضمانت هایی می باشد؟ در پاسخ چنین بیان شده که حق بر محیط زیست سالم و عاری از آلودگی های صنعتی جزء مقوله سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی تلقی گردیده و دارای ضمانت بین المللی ناشی از معاهدات و اسناد بین المللی و مسئولیت دولت ها در حقوق بین الملل می باشد. روش این پژوهش نظری و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و روش تجزیه تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد آلودگی صنعتی شامل آلودگی صوتی، شیمیایی و بیولوژیکی می باشد. آلودگی خاک بیشترین تاثیر را بر خاک، آب و هوا داشته و قوانین حقوقی بین المللی قوانینی در حمایت از عدم آلودگی و حق بر محیط زیست وضع نموده است. قوانین و اسناد بین المللی جهت کاهش آلودگی های صنعتی تدوین شده است و برای خسارت به محیط زیست ضمانت های اجرایی وجود دارد و هر چند قدرت های بزرگ بیشترین تولیدکننده آلودگی صنعتی هستند از تعهدات و قوانین بین المللی سرباز می زنند و حقوق بشر و حق بر محیط زیست سالم برای انسان را ناامن می نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Industrial Pollution and the Right to the Environment, an Approach to International Documents

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Jamali 1
  • Safieh Foladi Vanda 2
1 Assistant Professor of Law, Islamic Azad University, Shahreza Branch,, Shahreza, Iran
2 Master of Public Law, Islamic Azad University, Shahreza Branch,, Shahreza, Iran(Corresponding Author)
چکیده [English]

 This article examines industrial pollution and the right to the environment in international law. First, it answers the question of how the right to the environment and free from industrial pollution is considered as a fundamental human right and what guarantees it has in relation to the pollution caused by industrial activities and the right to the environment.? In response, it was stated that the right to a healthy environment free from industrial pollution is considered a third category of human rights or solidarity rights and has an international guarantee arising from international treaties and instruments and the responsibility of states in international law. Be. The method of this research is theoretical and the method of collecting library information and the method of data analysis is descriptive and analytical. Research findings show that industrial pollution includes noise, chemical and biological pollution. Soil pollution has a greater impact on soil, climate, and international law has established laws to protect non-pollution and the right to the environment. International laws and instruments are designed to reduce industrial pollution, and there are enforcement safeguards for environmental damage, and although the major powers are the largest producers of industrial pollution, they violate international obligations and laws, and rights they make human beings and the right to a healthy environment insecure for human beings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Pollution
  • Industrial
  • Law
  • International Law